Fattigdom och överbefolkning

Den orättvisa uppdelningen av jordens resurser har lett till fattigdom, överbefolkning och elände i många av världens utvecklingsländer. Men det har blivit bättre och utvecklingen går numera åt rätt håll. Den accelererande urbaniseringen i fattiga länder är idag en nyckelfråga i kampen mot fattigdom.
S

Bilden visar en kåkstad i Soweto, Sydafrika.

Extrem fattigdom

Män, kvinnor och barn som försöker överleva på mindre än en dollar om dagen. Det är en vanlig definition på extrem fattigdom. Över en miljard människor i världen lever under dessa förhållanden. Detta innebär att var femte människa i världen lever i extrem fattigdom.

För många människor är världen en bättre plats att leva på idag, jämfört med för 50 år sedan. Det internationella biståndet, där många länder och aktörer är inblandade, har bidragit men är ingen universallösning. I Kina och Indien har industriell utveckling bidragit till att skapa framsteg. Handel leder också till ekonomisk tillväxt och gör att fattigdomen minskar, som i Kina exempelvis där 165 miljoner människor tagit sig ur den djupaste fattigdomen.

ANNONS

ANNONS

Positiva trender

Andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom halverades under 2010, enligt siffror från Världsbanken. Nedgången har dessutom skett i alla världens regioner, inklusive Afrika där problemen är som allra störst. Tillgången till rent vatten har ökat och idag har åtta av tio människor i världen tillgång till rent dricksvatten. Läskunnigheten har också ökat totalt sett, idag kan 80 procent av befolkningen i de fattiga länderna läsa och skriva.

Mycket återstår

Fortfarande lever över en miljard människor i extrem fattigdom - på mindre än en dollar om dagen. De allra fattigaste länderna finns i Afrika. Tre av fyra afrikaner lever på mindre än två dollar per dag. Krig, korruption och hiv och aidsepidemin är några förklaringar till att fattigdomen ökat i flera afrikanska länder. Skillnaderna mellan rika och fattiga inom ett lands gränser kan också vara stora. Drygt 70 procent av de människor som lever i stor fattigdom bor inte i världens fattigaste länder - utan i folkrika medelinkomstländer som Indien, Indonesien och Kina.

Men i ett långt perspektiv har det alltså skett många positiva förändringar. Den svenska stiftelsen Gapminder har med statistik visat att det går bättre i världen än vad många tror. Här kan du se hur utvecklingen har sett ut de senaste 35 åren.

Urbaniseringen i världen ökar

Sedan en bit in på 2000-talet lever majoriteten av jordens befolkning i städer. Om femtio år beräknas två tredjedelar vara bosatta i urbana miljöer. Växande städer skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men det är också här fattigdomen ökar mest.

Den mest intensiva urbaniseringen sker i Afrika och Asien. Varje år söker sig miljontals människor till tätorten i hopp om en bättre tillvaro. Många hamnar istället i de svårt eftersatta slumområdena som i rask takt breder ut sig i städernas utkanter.

ANNONS

ANNONS

Idag bor en miljard människor i slumområden. Här är myndigheternas inflytande ofta begränsat och i den otrygga miljö som uppstår växer fattigdomen. Levnadsvillkoren i slummen innebär ofta inskränkningar av grundläggande rättigheter.

Några exempel:

 • Bristande anordningar för vatten och sanitet. 1,5 miljoner människor i världens städer saknar tillgång till rent vatten, 2 miljoner saknar hållbara sanitära lösningar och 2,8 miljoner saknar en hållbar lösning för sophantering.
 • Avsaknad av social service, såsom sjukvård och utbildning
 • Bristfällig infrastruktur; vägar, kommunikationer, elektricitet
 • Begränsade juridiska rättigheter, såsom äganderätt till bostad

Urbanisering och utveckling

Den accelererande urbaniseringen i fattiga länder är idag en nyckelfråga i kampen mot fattigdom. Förbättrade livsvillkor i slumområden kan innebära att invånarna blir en tillgång för landet, istället för en belastning. En bred strategi av insatser krävs dock för att bidra till en fortsatt positiv utveckling.

Några exempel:

 • Stadsutveckling; stöd till förbättrad planering av bostadsområden
 • Markfrågor och bostadsbyggande; stöd till förbättrade stighetsregister
 • Hållbar utveckling; stöd till miljöplanering och avfallshantering

Några snabba fakta om urbanisering:

 • 1975 var den urbana befolkningen 813 miljoner i mindre utvecklade länder och 704 miljoner i mer utvecklade länder.
 • 2005 var den urbana befolkningen 2266 miljoner i mindre utvecklade länder och 906 miljoner i mer utvecklade länder.
 • Cirka 70 procent av stadsbefolkningen i de minst utvecklade länderna bor idag i slumområden.
 • År 2030 kommer nästan fyra miljarder människor, 80 procent av världens stadsbor, bo i städer i tredje världen. Av jordens totala befolkning är det 60 procent.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Assimilering: En grupp överger sin gamla kultur för att fullt ut bli en del av den nya.

Befolkning: De människor som bor inom ett geografiskt område, t.ex. en kommun eller ett land.

Befolkningstäthet: Hur många människor det bor på en specifik yta, t.ex. invånare per kvadratkilometer.

Dödstal: Hur många som dör, ofta angivet i antalet avlidna per tusen invånare.

Emigrera: Att utvandra, flytta från ett land. Emigration = utvandring

Familjeplanering: Att styra hur många barn man ska få. kan baseras på politiska beslut, som t.ex. i Kina där det sedan 1979 tillämpas en "ettbarnspolitik" vilket innebär att familjer som skaffar mer än ett barn får böta.

Födelsetal: Hur många som föds, ofta angivet i antalet födda per tusen invånare.

Glesbefolkat: Område där få människor bor - det är långt till närmaste granne.

Immigration: Att invandra, flytta in i ett land. Immigration = invandring

Infrastruktur: Vägar, järnvägar och andra system för transporter av varor och människor, men även för energi och information.

Integration: Att mötas, anpassa och påverkas av varandra för att fungera och leva tillsammans.

Migration: När människor flyttar från ett område till ett annat, ofta över landgränser.

Segregation: När olika folkgrupper lever skilda från varandra inom samma område.

Tredje världen: Ett begrepp som ofta används i samma betydelse som "utvecklingsländer". Begreppet myntades under kalla kriget då västvärlden var "första" och kommunistländerna "andra världen".

Tätbefolkat: När människor bor nära varandra på ett område är det tätbefolkat.

Urbanisering: När folk flyttar från landet till städer och ökar deras befolkningsmängd.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur lyder den vanliga definitionen på extrem fattigdom och ungefär hur många människor i världen lever under dessa förhållanden?
   
 2. Hur har internationellt bistånd och industriell utveckling påverkat fattigdomen i länder som Kina och Indien?
   
 3. På vilket sätt har andelen människor som lever i extrem fattigdom förändrats enligt Världsbankens siffror, och vilka förbättringar har skett när det gäller tillgång till rent vatten och läskunnighet?
   
 4. Trots positiva förändringar, vilka stora utmaningar kvarstår i kampen mot fattigdom?
   
 5. Vilken roll spelar urbaniseringen i fattigdomsfrågan och hur påverkar det livet för människor som flyttar till städer?
   
 6. Beskriv hur internationellt bistånd och handel kan bidra till att minska fattigdomen i ett land.

Ta reda på:

 1. Nämn några initiativ som just nu pågår för att förbättra situationen i slumområden runt om i världen. Vilka organisationer är involverade och vilken typ av hjälp erbjuder de?
   

 

Text: Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Webbplats: Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 1 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 2: Politikens skugga växer

Under de antika olympiska spelen skulle det råda fred i Grekland. Samma princip har inte gått att...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU:s regler, lagar och säkerhetspolitik

I EU finns regler och lagar som gäller för alla medlemsländer. EU har sin egen domstol i Luxemburg...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Euro - EU:s officiella valuta

Euro är EU:s valuta som idag används i 20 av EU:s medlemsländer. Sverige valde att inte införa euro...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU och medlemsländerna

I EU är det 27 länder som samarbetar. De använder 24 olika språk, inklusive svenska. EU har ingen...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Sverige och EU

1994 röstade svenska folket om att gå med i Europeiska unionen. Ja-sidan vann folkomröstningen och...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Hur styrs EU?

Europeiska unionen (förkortat EU) har fyra viktiga grupper som hjälper till att fatta beslut inom...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Sh
Karta

Fakta om Afrika

Aktuell samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund med fokus på hela Afrika (världsdelen).

Sh
karta

Fakta om Asien

Här hittar du samhällsfakta om Asien. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör...

Sh
Karta

Fakta om Central- och Sydamerika

Här hittar du samhällsfakta om Central- och Sydamerika. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Ge

Migration, urbanisering och städer

Om migration och dess bakomliggande orsaker samt drivkrafterna bakom urbanisering och vilka konsekvenser förflyttningen...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Relaterade taggar

Sh
Befolkning

Befolkningsfrågor

De som studerar befolkningsfrågor kallas för demografer.Demografi eller befolkningslära som det...

Sh
fattig pojke

Orsaker till fattigdom

Enkelt uttryckt skulle man kunna definiera fattigdom som brist på ekonomiska medel (pengar och...

Sh
Stadsliv

Urbanisering

Urbanisering är en benämning för när folk flyttar in till städer och ökar deras befolkningsmängd,...

Sh
Risodling

Kulturgeografi

Kulturgeografi, eller samhällsgeografi som det ibland också kallas, är den ena av geografins båda...

Sh
slum

Utvecklingsländer

Utvecklingsländer (engelska Developing Countries, i kontrast till Developed Countries, d.v.s....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Push- och pullfaktorer

av: Mattias Axelsson
2021-09-14

I veckans avsnitt av I fokus pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om push- och pullfaktorer i samband med migration. I några exempel förklaras - med hjälp av pushfaktorer och pullfaktorer - den svenska emigrationen till USA under 1800-talet och början av 1900-talet, samt invandringen till dagens Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Talibanernas historia

av: Mattias Axelsson
2021-09-06

I veckans avsnitt av I fokus berättar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion) om talibanerna i Afghanistan. Vilka är de? Vad vill de? Var kommer de ifrån?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Frågan om Skottlands självständighet

av: Mattias Axelsson
2021-05-10

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap och historia) om Skottland och kraven på skotsk självständighet.

+ Lyssna