L
Tagg
Spartan
Bild från filmen "300" (2007) som handlar om slaget vid Thermopyle 480 f.Kr under perserkrigen.

Sparta

Stadsstaten Sparta var en politisk och militär stormakt i antikens Grekland (se karta). Hela det spartanska samhället var militärt organiserat och genomsyrat av en säregen krigisk livsstil.

Sparta växte fram redan på 950-talet f.Kr, men det var först på 500- och 400-talen som Sparta blev en ledande krigsmakt.

I Sparta var alla fria män (de manliga medborgarna) tvungna att bli soldater. Men i Sparta fanns många andra befolkningsgrupper som räknades som icke-spartaner. Den största av dessa var heloterna som var ett folk som spartanerna hade besegrat och gjort till ett slags slavar. Heloterna tvingades att odla jorden åt spartanerna och sköta en stor del av det spartanska samhället.

ANNONS

ANNONS

Vid flera tillfällen försökte heloterna göra uppror. Ibland förklarade spartanerna krig mot heloterna för att få tillfälle att döda sådana som vågade kritisera dem.

Sparta var ett strikt militärsamhälle där de fullvärdiga medborgarna bara utgjorde en liten minoritet. Antalet vapenföra spartaner har knappast någon gång överstigit 10 000 och heloterna beräknas ha uppgått till omkring 200 000. Därtill fanns tiotusentals andra icke-spartaner som tvingades leva under spartanernas diktatoriska styre. Sparta har därför genom hela sin historia brottats med ett stort problem: hur skulle den fåtaliga eliten kunna kontrollera och styra den omfattande omyndighetsförklarade befolkningen?

De spartanska pojkarna fick tidigt lära sig krigets konst. Redan vid sju års ålder togs de från sina mammor för att uppfostras till soldater. Under tio år utbildades de till krigare innan de blev en del av armén. De härdades och stärktes med kroppsövningar och krigiska idrotter. Dessutom fick de lära sig enkel matematik, läsning och skrivning.

Flickorna i Sparta fick i stort sett samma uppfostran som pojkarna. Det var ovanligt bland de grekiska stadsstaterna under antiken. Kroppslig träning, som löpning, brottning och spjutkastning, var lika viktigt för flickorna. Meningen med flickornas träning var att de skulle föda friska och starka barn. Flickorna tävlade också tillsammans med pojkarna. Det var ingen skam för en pojke att bli besegrad av en flicka – jämlikheten var djupt rotad i Sparta.

Äktenskapen i Sparta arrangerades av familjerna och måste godkännas av staten. Kvinnorna var uteslutna från politik och krig, men de betraktades som fullgoda medborgare.

Under perserkrigen i början av 400-talet f.Kr (490 f.Kr och 480-479 f.Kr) hade Sparta tillsammans med Aten huvudrollen i kampen mot perserna.

När det yttre hotet från perserna var avvärjt, uppstod rivalitet mellan de båda ledande stadsstaterna Sparta och Aten. Två grekiska maktblock växte därmed fram med Sparta som ledare för den ena och Aten för det andra.

ANNONS

ANNONS

De politiska motsättningarna mellan Aten och Sparta utmynnade senare i det peleponnesiska kriget (431-404 f.Kr) där Sparta till slut stod som segrare (se karta). Sparta blev därmed den dominerande stormakten i Grekland.

Men Spartas makt urartade efter hand i ett tvångsvälde som ledde till att flera andra grekiska stadsstater gjorde uppror. År 371 f.Kr var Sparta besegrat. I samband med det blev Sparta reducerat till en småstat.

Våra kunskaper om Sparta kommer nästan uteslutande från atenska källor.

LÄS MER: Slaget vid Thermopyle

LÄS MER: Slaget vid Plataiai

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till stadsstaten Sparta.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Sparta

M

Kvinnor i antikens Grekland och Rom

av: Jan-Olof Fallström
2023-06-10

Det antika samhället var starkt militaristiskt och den manliga krigaren framstod som ett ideal. Därigenom ansågs pojkar ha ett större värde än flickor. Kvinnorna var till stora delar utestängda från det offentliga livet i antikens Grekland. De atenska kvinnornas främsta uppgift, oavsett social status, var att ta hand om hemmet och att föda barn. Vanligtvis giftes flickorna bort tidigt i tonåren och förväntades därefter föda barn, helst pojkar. I antikens Rom skiljde sig kvinnornas roll i samhället mot hur det såg ut i Grekland. Även om de romerska kvinnorna saknade makt och inflytande ansågs det rätt att kvinnorna deltog i det sociala livet, vistades ute och deltog i samtalen med männen. Men kvinnorna i Rom var liksom de grekiska kvinnorna underställda sina män som även var deras förmyndare...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Idén om medborgarskapet - antikens Grekland och Rom

av: Torbjörn Nilsson
2021-10-10

Genom historien och i skilda delar av världen har medborgarskapet haft olika innebörder. Men att det rör sig om ett samspel mellan rättigheter och skyldigheter gäller såväl för dagens moderna medborgarskap som för antikens grekiska stadsstater. Vi kan därför med det slitna uttrtycket ”redan de gamla grekerna . . .” ta vår avstamp där för uppemot 3 000 år sedan...

+ Läs mer

Länkar om Sparta

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS