Kvinnor i antikens Grekland och Rom

Det antika samhället var starkt militaristiskt och den manliga krigaren framstod som ett ideal. Därigenom ansågs pojkar ha ett större värde än flickor. Kvinnorna var till stora delar utestängda från det offentliga livet i antikens Grekland. De atenska kvinnornas främsta uppgift, oavsett social status, var att ta hand om hemmet och att föda barn. Vanligtvis giftes flickorna bort tidigt i tonåren och förväntades därefter föda barn, helst pojkar. I antikens Rom skiljde sig kvinnornas roll i samhället mot hur det såg ut i Grekland. Även om de romerska kvinnorna saknade makt och inflytande ansågs det rätt att kvinnorna deltog i det sociala livet, vistades ute och deltog i samtalen med männen. Men kvinnorna i Rom var liksom de grekiska kvinnorna underställda sina män som även var deras förmyndare.
M

Grekiska kvinnor hämtar vatten vid den offentliga brunnen. De fick tidigt lära sig att balansera vattenkrusen på huvudet. Brunnen var samtidigt en omtyckt träffpunkt där kvinnorna kunde få en pratstund och byta erfarenheter.

Kvinnor i antikens Grekland

I antikens Grekland var kvinnan på många sätt underordnad mannen. Det berättas att en flicka föddes upp på mager kost, medan en pojke fick bättre mat såsom kött för att bli stark och kunna försörja en familj. Flickan skulle lära sig läsa och skriva, men några högre studier var inte tänkbara. Hon skulle lära sig sysslor som matlagning och vävning.
Det var flickans far eller bror som bestämde vem hon skulle gifta sig med, vilket skedde vid tidig ålder. Den athenske författaren Xenofon (död 354 f.Kr) skildrar i sin bok Om hushåll hur en man undervisar den mycket unga hustrun hur hon ska sköta sina plikter. Om sin egen hustru säger Xenofon:

ANNONS

ANNONS

"Hon var inte ens 15 år gammal när hon kom till mig. Dessförinnan hade hon levt under sträng uppsikt, så att hon skulle se så lite som möjligt, höra det minsta möjliga och komma med så få frågor som möjligt."

Om hustrun var otrogen hade maken rätt att förskjuta henne. Om mannen var otrogen hade inte kvinnan obligatorisk rätt till skilsmässa. Den athenske dramatikern Euripides, som levde på 400-talet f.Kr, låter Medea säga: "Att lämna sin man är vanärande för kvinnan, och hon har ingen rätt att förskjuta honom."

Men om mannen misshandlat henne kunde hon eventuellt få lämna sin man - men endast om den högste ämbetsmannen gav sitt tillstånd. Kvinnan var inte myndig.

För övrigt blandades den heterosexuella kärleken med den homosexuella. Det var naturligt att den grekiske mannen hade intimt förhållande med andra män.

I hemmet hade kvinnan vissa rättigheter. Hon hade hand om nycklarna och övervakade slavarnas hemarbete. Om hon gick ut för att till exempel träffa en grannfru, vilket inte var så vanligt, skedde det i sällskap med en slavinna. Det var mannen, inte kvinnan, som gick till torget för att handla, och då fick en av slavarna gå med för att bära varorna.

Endast kvinnor i fattiga familjer kunde arbeta utanför hemmet, exempelvis sälja livsmedel och frukt på torget eller arbeta på något värdshus.

Kvinnorna i Sparta levde ett friare liv än de athenska kvinnorna. Liksom pojkarna ägnade de sig bland annat ofta åt sporter som löpning och brottning. Men kvinnorna i Sparta var både fria och ofria. De var jämlika med männen i fråga om sysselsättning, men måste rätta sig efter mannens önskningar rörande kärlek och äktenskap.

Den romerska kvinnan

I romarriket före vår tideräkning hade mannen i familjen total bestämmanderätt. Han hade "makt över liv och död" - och även över hustruns egendom, om hon hade någon.

Vid tiden för Kristi födelse ökade hustruns inflytande, både i fråga om ekonomiska och juridiska angelägenheter. Och något århundrade senare fastslogs det att den unga kvinnan inte fick tvingas in i ett äktenskap; både man och kvinna skulle ge sitt samtycke. Det var regel att kvinnan hade en hemgift med sig, och den måste mannen lämna tillbaka vid skilsmässa.

Liksom de grekiska männen kunde romarna också ägna sig åt den homosexuella kärleken utan att detta väckte anstöt.

Tidigare hade kvinnan straffats hårt för otrohet, medan mannen inte straffades alls för samma sak. Han kunde också helt efter sitt eget tycke förskjuta sin hustru, men hon hade inte motsvarande möjlighet. Men nu fick kvinnan samma rätt att ta ut skilsmässa. Många kvinnor hade tydligen levt i dåliga äktenskap. Det påstås nämligen att kvinnorna, och männen också för den delen, gifte och skilde sig gång på gång. Nutidens ökande antal skilsmässor hade alltså en motsvarighet redan för 2 000 år sedan.

Men kvinnan var alltjämt omyndig. Om hon ville sluta affärsavtal eller upprätta testamente måste förmyndaren ge sin tillåtelse. Vissa avvikelser kunde göras. För att fler barn skulle födas (nativiteten var länge mycket låg) beslutades under Augustus tid att kvinnor som födde minst tre barn slapp förmyndare. Lockbetet kan egentligen verka lite konstigt, men i vår tid får svenska kvinnor extra barnbidrag (flerbarnstillägg) efter det andra barnets födelse.

ANNONS

ANNONS

Det fanns en grupp kvinnor som hade ett större inflytande än andra och skilde sig helt från övriga kvinnors påstådda lösaktiga och njutningsfulla liv - nämligen de så kallade vestalerna, som var sex till antalet. De kom vid tidig ålder från aristokratiska familjer till gudinnan Vestas tempel på Forum Romanum, där den heliga elden ständigt brann. Flickorna fick avge kyskhetslöfte och binda sig att förbli i tempeltjänsten i 30 år. De övervakades av pontifex maximus, det vill säga den främste prästen.

Vestalerna hade möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, och de var myndiga och rådde alltså över sina ägodelar. De visades stor respekt och hade vid högtidliga evenemang förnäma sittplatser.

Efter att ha fullgjort de 30 årens tjänst i Vestatemplet kunde vestalerna gifta sig och leva som vanliga människor, men friarna var ganska få.

Om en vestal inte höll sitt kyskhetslöfte, straffades hon genom att begravas levande.
 

Det forntida Egypten

Grekerna var ett vetgirigt folk som gärna utforskade andra folk i Medelhavsområdet, både genom resor och studier. Det gällde inte minst det forntida Egypten. Grekerna lärde sig att egyptiska kvinnor på många sätt var likställda med män, vilket var en ny erfarenhet.

Det var inte föräldrarna som ordnade äktenskapet i Egypten, ungdomarna bestämde själva vem de skulle gifta sig med. Man och hustru var jämställda rättsligt och socialt. De förfogade över sin egendom gemensamt. Söner och döttrar hade samma arvsrätt. När en gift kvinna ärvde sin far, förfogade hon över arvet utan inblandning av sin make.

Pojkar och flickor kunde få gå i skola oavsett samhällsklass. I praktiken var det dock många fler pojkar än flickor som studerade. Källorna visade dock att kvinnor kunde skaffa sig hög utbildning och bli till exempel läkare och domare.

Enligt gamla egyptiska texter skulle man inte förakta obildade tjänstekvinnor, exempelvis de som arbetade vid malstenarna och malde korn. Det sades att vishet kan man finna även hos kvinnorna vid malstenarna.

När grekerna blev det dominerande folket i Medelhavsområdet på 300-talet f.Kr, upphörde jämlikheten mellan egyptiska män och kvinnor.
 

LÄS MER: Kvinnohistoria och genushistoria

LÄS MER: Antikens Grekland

LÄS MER: Romarriket

LÄS MER: Lätta fakta om antikens Rom

LÄS MER: Kvinnors liv under medeltiden

LÄS MER: Historia om relationer, kärlek och sex

LÄS MER: Sapfo

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några skillnader mellan kvinnornas roll i antikens Grekland och i antikens Rom.
   
 2. Vilka var de atenska kvinnornas huvudsakliga uppgifter i hemmet och samhället?
   
 3. Hur beskrivs kvinnans ställning och rättigheter i det antika Sparta jämfört med Aten?
   
 4. Beskriv kortfattat hur den romerska kvinnans rättigheter och ställning i samhället förändrades över tid.
   
 5. Vem kunde bli en "vestal", och vilken särskild roll och ansvar hade dessa kvinnor i romerska samhället?
   
 6. Hur skiljde sig kvinnors rättigheter och ställning i det forntida Egypten jämfört med Grekland och Rom?
   
 7. Vad hände med jämlikheten mellan egyptiska män och kvinnor när grekerna blev det dominerande folket i Medelhavsområdet?
   

 

Text: Jan-Olof Fallström, bokrecensent och läromedelsförfattare

 

Senast uppdaterad: 5 april 2024
Publicerad: 10 juni 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Catullus

Catullus var en romersk diktare och beundrare av den grekiska kvinnliga poeten Sapfo (som vi...

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

M
1600-tals-familj

Kvinnans roll i 1500-talets och 1600-talets Sverige

Under 1500- och 1600-talen var kvinnans roll djupt rotad i samhällets sociala och kulturella normer...

S
Kvinnohistoria

Kvinnan som huvudperson

Kvinnan har historiskt sett alltid varit dubbelarbetande; hon har både arbetat i produktionen och...

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser...

L

Lätta fakta om antikens Rom

Kejsaren bodde i Rom, huvudstaden i ett stort rike som vi kallar för romarriket eller det romerska...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Antikens Grekland

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat...

Hi

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Hi

Kvinnohistoria och genushistoria

Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i...

Relaterade taggar

Hi
Neutral genussymbol

Genus och genusperspektiv

Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för...

Hi
Grekisk teater

Antikens Aten

I antikens Grekland var Aten den största stadsstaten. Aten låg på halvön Attika i södra Grekland (...

Hi
Spartan

Sparta

Stadsstaten Sparta var en politisk och militär stormakt i antikens Grekland (se karta). Hela det...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Att vara kvinna under 1800-talet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-08

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna under 1800-talet i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Historiesyn - olika perspektiv på historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-30

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om aktör- kontra strukturperspektiv, om genusperspektiv och om postkoloniala perspektiv på historia.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Kvinnor på medeltiden i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-23

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna i medeltidens Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Demokratin i antikens Aten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-14

I fokus första avsnitt handlar om atensk demokrati. Julia, Mattias och Kristoffer pratar om vad ordet demokrati betyder och hur den atenska demokratin fungerade. Var det verkligen demokrati i antikens Aten?

+ Lyssna