Europeiska unionens historia

S

EU-flaggan föreställer en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten. Stjärnorna står för idealen enhet, solidaritet och harmoni bland Europas folk. Antalet stjärnor har inget att göra med antalet medlemsländer, utan ska symbolisera enhet.

Ett ekonomiskt fredssamarbete

Efter andra världskriget skapades flera olika samarbetsformer och organisationer mellan de europeiska länderna. Anledningen till ländernas vilja att samarbeta var 1900-talets stora krig som hade fått förödande konsekvenser för Europas och världens folk. Nu ville ländernas ledare undvika att nya krig uppstod. Dessutom medförde det uppkomna spända läget mellan stormakterna USA och Sovjetunionen att länderna i västra Europa såg sig tvungna att samarbeta för att kunna möta det kommunistiska hotet från öst.

De snabba ekonomiska förbättringarna som följde av de pengar som USA bidrog med för att bygga upp Västeuropa efter kriget, förstärkte på samma gång västländernas goda förhållande till USA som alltmer blev en symbol för frihet och oberoende och samtidigt sågs som ett värn mot kommunismen och sovjetisk diktatur.

ANNONS

ANNONS

Europas politiker var 1945 väl medvetna om de historiska misstag som hade gjorts när Versaillesfreden skrevs 1919, strax efter första världskriget. Då hade segermakterna Frankrike och Storbritannien gett Tyskland all skuld för kriget och påtvingat landet ett enormt krigsskadestånd som hade förstört den tyska ekonomin och samtidigt möjliggjort för Hitler att ta makten.

En annan lärdom från historien var de senaste krigen mellan Tyskland och Frankrike som till stor del hade handlat om kampen om råvaror och det tysk-franskspråkiga området vid Ruhr och området Elsass-Lothringen.

Därför bildades 1951 den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna som angränsade till detta råvarurika område. Länderna ifråga var: Västtyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Framtida konflikter mellan länderna skulle undvikas genom att ställa områdets produktion och försäljning av råvaror såsom kol och stål under gemensam övervakning och förvaltning där de olika länderna fick en viss procentuell andel.

Ett ekonomiskt samarbete

1958 fördjupades samarbetet mellan länderna på det ekonomiska området genom bildandet av den Europeiska ekonomiska unionen (EEC) – en tullunion som syftade till att ta bort tullarna mellan medlemsländerna och samtidigt skapa gemensamma tullmurar utåt mot anda länder. Ekonomin skulle gynnas genom en gemensam fri marknad.

Samtidigt inrättades politiska institutioner för att kunna samordna medlemsländernas olika regler och lagar. Ett gemensamt parlament skapades därför i Bryssel och en gemensam domstol i Strasbourg.

ANNONS

ANNONS

Därefter inleddes också ett samarbete på atomenergiområdet, varefter EEC bytte namn till den Europeiska Gemenskapen (EG). Detta samarbete utvidgades 1973 med ytterligare länder, bl.a. Danmark, Irland och Storbritannien. 1981 gick Grekland med i EG och 1987 anslöt sig Portugal och Spanien.

Under efterkrigstiden var EG-samarbetet i regel också sammankopplat med ett fördjupat militärt samarbete inom NATO. Detta innebar att flera neutrala länder som inte ville eller kunde vara med i NATO, inte heller ansåg det lämpligt att vara med i EG.

EFTA - ett alternativ till EG/EU

Som ett alternativ till EG bildades därför 1960 den Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) av de europeiska länderna Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike.

EFTA sågs under det kalla kriget som en tredje ekonomisk organisation placerad mellan EG och det kommunistiska blocket i Östeuropa. Trots EFTA:s neutrala hållning mellan stormaktsblocken slöts 1972-1973 ett frihandelsavtal mellan EG och EFTA.

När EU-fördraget undertecknades 1993 övergick den Europeiska gemenskapen (EG) till att bli den Europeiska unionen (EU). Eftersom Sovjetunionen och östkommunismen hade fallit under 1989-1991 blev det nu möjligt för länderna i EFTA att gå med i EU utan rädsla för att stöta sig med Ryssland. 1995 gick därför Finland, Sverige och Österrike med i EU, och under 2000-talet anslöt sig även flertalet av de före detta kommunistländerna i Östeuropa till samarbetet.

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. EU har idag 27 medlemmar.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

  1. Varför bildades Kol och stålgemenskapen?
     
  2. Varför bildades EFTA?
     
  3. 1993 bytte EG namn till EU, men varför ökade antalet medlemsländer så mycket under 1990-talet?

 

Litteratur:
Klas-Göran Karlsson, Europa och världen under 1900-talet, Liber AB, 2003
Emin Tengström, På spaning efter en europeisk identitet : det antika Rom, den europeiska unionens historiska fundament, Santérus Förlag, 2004
Elizabeth Bomberg och Alexander Stubb (red.), Hur fungerar EU?, Liber, 2004


Text: Johnny Poetzsch och Robert de Vries (red.), lärare i historia, samhällskunskap, religionskunskap och geografi
Hemsida: Poetzsch Historica
 

Senast uppdaterad: 16 september 2021
Publicerad: 16 februari 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S

Andra världskrigets följder ur ett globalt perspektiv

Vi betraktar nästan alltid andra världskriget ur ett eurocentriskt historieperspektiv. Det finns...

M

Gerilla

Gerilla brukar man kalla grupper av män och kvinnor som tagit till vapen för att slåss mot en...

M

Kuwaitkriget

Den 19 augusti 1990 vaknade västvärldens ledare till en nyhet som fick dem att sätta morgonkaffet i...

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - 1800-talet och framåt

Den franska revolutionen och utvecklingen under tidigt 1800-tal blev en vattendelare i...

ANNONS

Ämneskategorier

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Ekonomi och handel 1914-1991

1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Europas historia

Få en överblick av Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora...

Produktion och konsumtion av varor och tjänster

Hur produktion, transport och konsumtion av varor och tjänster hänger nära samman med globaliseringen.

Internationell ekonomi och handel

Om världsekonomin och internationella handelsrelationer och hur länders och regioners ekonomier hänger samman i en...

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Relaterade taggar

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...