Kristina Nilsdotter Gyllenstierna - svensk regent i en mörk tid

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna levde i gränslandet mellan medeltiden och den tidigmoderna tiden och fick ta över styret av Sverige under en av landets mörkaste perioder. Hon var gift med den svenske riksföreståndaren Sten Sture d.y. När kriget kom och maken dog var det upp till henne att ta över ansvaret för rikets försvar. Kristina försökte avstyra Stockholms blodbad. Istället fängslades hon i Blå tornet, och väl fri drogs hon in i ett uppror mot Gustav Vasa.
S

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna (1494-1559)

Så nära drottning man kunde komma

Kristina föddes in i högadeln år 1494, närmare bestämt in i ätten Gyllenstierna som kommit till Sverige från Danmark ett sextiotal år tidigare. Sverige och Danmark befann sig ju i union, och ätter hade lätt kunnat vandra över gränserna. Vi vet inte mycket om Kristinas barndom, utan får anta att hon växte upp på ättens olika slott och herresäten, fick en gedigen utbildning i ämnen som ansågs passa adelsfröknar och sedan förväntades gifta sig med en ung man i Sveriges politiska elit.

ANNONS

ANNONS

Vid 17 års ålder gifte hon sig också. Brudgummen var den ungefär jämnårige Sten Svantesson, son till Svante Nilsson Natt och Dag som var Sveriges dåvarande riksföreståndare (det vill säga den man som styrde Sverige inom Kalmarunionen).

Sten var en brådmogen ung man som blivit dubbad till riddare vid fyra eller fem års ålder, lett militära uppdrag som tonåring och vid 18 blivit riksråd och slottsherre på Örebro slott. Året därpå stod bröllopet, och året därefter utmanövrerade Sten resten av det politiska etablissemanget. Hans far hade avlidit efter ett slaganfall, och riksrådet hade valt sin ledande man Erik Trolle till efterträdare. Sten skötte dock sina kort så väl att det istället var han som blev riksföreståndare - ett led i detta var att han antog   det ärevördiga namnet Sture, och han har därmed gått till historien som Sten Sture den yngre. Den artonåriga Fru Kristina hade plötsligt kommit så nära positionen som svensk drottning som någon kunde så länge unionen bestod.
 

Vad är en riksföreståndare?

Riksföreståndare var en titel på det ämbete som för första gången förekom 1438-1440 och då uppbars av Karl Knutsson. Riksföreståndaren skulle leda riket när ingen kung fanns.

Till ämbetet hörde i allmänhet även förvaltningen av vissa slottslän, t.ex. Stockholm.
 

Sten Stures uppgång och fall

Sten visade sig vara en skicklig men kanske inte särskilt smidig politiker. Han hamnade i svår konflikt med Erik Trolles son Gustav som var i ungefär samma ålder som honom, lika kompromisslös och dessutom Sveriges ärkebiskop. Det slutade med att Gustav Trolle fängslades och fick sin borg jämnad med marken.

Nu blossade dessutom strider upp med Danmark. Sverige hade länge försökt bryta sig ur unionen, och den danske kungen Kristian II använde konflikten med Trolle som en förevändning för att gå till angrepp och en gång för alla göra slut på det svenska unionsmotståndet. I januari 1520 strömmade danska trupper in i Sverige, och när Sten mötte fienden vid Bogesund (dagens Ulricehamn) fick han ena benet avskjutet. Hans trupper skingrades. Sten försökte ta sig tillbaka till Stockholm för att organisera ett försvar närmare huvudstaden, men att förlora ena benet är en svår skada, särskilt med tanke på den tidens läkekonst. Det blir knappast bättre av att patienten befinner sig på resa. Sten avled innan han nådde fram till huvudstaden.

Kristina och belägringen av Stockholm

Riksföreståndarens död innebar ett maktvakuum inom den gruppering som styrt Sverige. Det var nu Kristina grep in. Vi känner inte till detaljerna, men det finns gott om exempel under de närmast föregående århundradena på hur en makthavares hustru blir hans efterträdare. Kanske visste man att Kristina var en kompetent ledare och den kandidat som man vågade lita på - hennes eget öde hängde i mångt och mycket på ett fortsatt motstånd mot danskarna. Klart är att rådet valde henne till ny regent och att änkan samlade makens anhängare för att fortsätta försvaret, trots att många inom högadeln nu gick över till dansk sida.

ANNONS

ANNONS

Kristina började förbereda försvaret av Stockholm och satte sin äldste son Nils i säkerhet i Tyskland, för som Stens arvinge var han ett lockande mål för motståndarna.

Bondeuppbåd kallades in från Västmanland och Dalarna för att anfalla de framryckande danska styrkorna, men bönderna slogs tillbaka. När Östersjöns is sprack upp den våren anlände Kristian II:s flotta för att belägra Stockholm.

Kanonerna dånade både i huvudstaden och på de danska skeppen under omkring fem månaders belägring. När hösten närmade sig började de sista svenska befästningar som förblivit lojala mot Kristina att ge upp. Hon inledde då förhandlingar med Kristian, och den danske chefsförhandlaren blev Hemming Gadd, en svensk kyrkoman som varit en av sturepartiets viktigaste medlemmar men som bytt sida i dansk fångenskap.

Kristian II intar Stockholm

Kristina och hennes rådgivare trodde ändå att de kunde lita på Gadd. Den 5 september gav man upp kampen i utbyte mot amnesti (allmän benådning) för alla stockholmare - ingen skulle bestraffas för motståndet mot den danske kungen. Kristina betonade att hon överlämnade staden till Kristian och det svenska riksrådet, inte till kungen ensam. Men efter sitt intåg i staden ignorerade kungen rådet. Detta var ett tecken på vad som komma skulle.

Kristian höll sitt intåg i Stockholm, installerade sig på slottet och började regera Sverige. Han  bedrev dock ingen jakt på gamla motståndare, så amnestin verkade hålla. Efter knappt två månader, den fjärde november, kröntes han till svensk konung. Festligheterna varade i dagarna tre, som det står i sagorna, men på den fjärde dagen tog sagan slut.

Öga mot öga med Gustav Trolle

Portarna till slottet låstes. Ingen släpptes in eller ut. Istället fördes de förnäma kröningsgästerna till Stora salen, där de ställdes öga mot öga med Gustav Trolle.

Trolle var Sveriges ärkebiskop och hade haft en segdragen konflikt med Kristinas make. Tvisten mellan Sten Sture d.y. och Trolle hade slutat med att ärkebiskopen fängslades och att hans borg jämnades med marken. I den nye kungens närvaro anklagade nu Trolle 16 män och två kvinnor, däribland Kristina, för att vara kättare och för att i och med deras tidigare deltagande i konflikten (mot ärkebiskop Trolle) ha angripit kyrkan.

Kristina kallades fram, och kungen frågade henne varför hennes make förföljt Trolle. Hon tycks först ha tvekat, men styrkt av andra i salen svarade hon att Sten inte gjort något värre än andra (samtliga närvarande vid ett riksdagsmöte i november 1517 hade varit överens om att riva borgen och vägra Trolle stöd, och det framgick också i ett dokument som de alla satt sina sigill under).

Stockholms blodbad

Förmodligen trodde Kristina att hon därmed löst den hotfulla situationen. Många delade ansvaret för vad som skett, och kungen hade ju givit dem alla amnesti. Vad hon inte visste var att Kristian bestämt sig för att se det hela som en kättarprocess. Det gällde därför inte längre brott mot honom utan nu istället mot kyrkan, och han hade ingen rätt att bevilja amnesti för sådant eftersom kyrkan hade sin egen rättsskipning. Därmed kunde han trots allt hämnas på sina politiska fiender.

ANNONS

ANNONS

Dokumentet från mötet tre år tidigare hämtades till salen och lästes upp, och fick mest funktionen av en undertecknad bekännelse. Förhören fortsatte till sent på kvällen, och sedan kom danska riddare och soldater in med bloss och facklor, letade i hopen och förde först iväg biskopar och vissa adelsmän innan övriga delades in i grupper och låstes in i  tornet. Förmodligen var det där som Kristina hamnade.

Följande dag började avrättningarna. Först halshöggs biskopar som stått på riksföreståndarens sida, en oerhörd händelse i en tid där biskopar endast kunde dömas av påven.

Adelsmän som stött Sten halshöggs även de, och sedan började man hänga de av av Stockholms borgare som ansågs vara politiska fiender. Allt som allt avrättas omkring hundra personer under vad som gått till historien som Stockholms blodbad, och andra utrensningar följde på olika håll i Sverige och Finland.

Fången i Blå tornet

Stockholms blodbad
Bild: Kungliga biblioteket
Stockholms blodbad som Gustav Vasa framställde det i sin propaganda några år efter händelsen.

Två av Kristinas bröder fanns bland de som halshöggs i Stockholm, och hennes personliga tjänare avrättades under särskilt grymma former. Enligt en uppgift ska kungen bett henne välja om hon själv ville brännas på bål eller begravas levande, och när Kristina då svimmade av skräck ska de runt majestätet övertalat honom att låta henne leva.

Tillsammans med andra potentiellt farliga svenskar fängslades Kristina i Blå tornet i Köpenhamn. Fångenskapen varade i tre år, och med tanke på att flera medfångar avled av vanvård tycks förhållandena ha varit hårda. Samtidigt samlade dock hennes systerson Gustav Eriksson av ätten Vasa svenskarna till motstånd mot kung Kristian, och när uppror även utbröt i Danmark flydde kungen. De svenska  fångarna kunde släppas, och Kristina återkom till Sverige under 1524.

Var "Daljunkern" Kristinas son?

Även om man råkade vara den nye kungens moster var det inte nödvändigtvis säkert i Sverige för hustrun till en tidigare riksföreståndare. Som Stens änka kunde Kristina ge legitimitet till tronpretendenter, och det finns tecken på att hon försökte ta sig tillbaka in i maktens cirklar tillsammans med sina söner. Gustav Vasa satte dock stopp för alla planer som kunde hota hans regim, och 1527 gifte Kristina om sig med Johan Turesson av ätten Tre Rosor - ett äktenskap som mycket riktigt förde henne tillbaka till centrum, men även förankrade henne i kretsen närmast kungen.

ANNONS

ANNONS

Följande år hävdade en upprorsman kallad "Daljunkern" att han var Nils Stensson, Kristinas äldste son, som kommit för att ta tronen i besittning i kraft av sitt arv. Det är mycket möjligt att han talade sanning, men efter att han flytt till tyska Rostock skrev Kristina ett brev där hon förnekade att mannen var hennes son och rekommenderade att han ställdes inför rätta.

Upprorsledaren dömdes till döden. Kristinas brev är daterat den 8 augusti 1528, samma dag som kungen hälsade på sin moster på hennes gård, och det ligger nära till hands att tro att hon inte hade särskilt stort val när hon satte sig för att skriva. Ett bevarat utkast visar också att hon först skrev ett mildare brev, och det som sändes kan ha manipulerats.

På det hela taget lyckades dock Kristina Nilsdotter undvika att dras in i nya oroligheter. Så vitt vi vet levde hon ett jämförelsevis lugnt liv fram till sin död år 1559.

LÄS MER: Kristina Nilsdotter Gyllenstierna

LÄS MER: Sten Sture d.y,

LÄS MER: Kristian II och Sten Sture den yngre

LÄS MER: Stockholms blodbad

LÄS MER: Kvinnohistoria och genushistoria

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilka var Sten Sture d.y. och Gustav Trolle?
   
 2. Varför var Sten Sture d.y. och Gustav Trolle fiender och hur straffades Gustav Trolle av Sten Sture?
   
 3. Varför tog Kristina Nilsdotter Gyllenstierna ledningen över försvaret av Stockholm 1520?
   
 4. Under vilka villkor kapitulerade Kristina och Stockholmarna för den danske kungen?
   
 5. Hur kunde kung Kristian II ändå hämnas på de svenska unionsmotståndarna? Och vilken roll spelade Gustav Trolle i det hela? 
   
 6. Kristina Nilsdotter Gyllenstierna undgick att bli avrättad under Stockholms blodbad, men hur straffades hon av Kristian II?
   
 7. Varför rådde det ett spänt förhållande mellan Kristina Nilsdotter Gyllenstierna och Gustav Vasa trots att de var släkt?

Ta reda på:

 1. Nämn några andra viktiga historiska personer som var verksamma under samma tid som Kristina och beskriv kortfattat deras inverkan på Europas historia vid den tiden.
   


Källor
Gert Z Nordström, Karl-Olov Björck och Björn Eneroth, Stockholms blodbad: ett drama från 1520 i bild och text, Cikada,1979, s. 28, 48-53
Lars-Olof Larsson, Gustav Vasa: landsfader eller tyrann?, Prisma, 2002, s. 149-163
Lars-Olof Larsson, Kalmarunionens tid: från drottning Margareta till Kristian II, andra upplagan, Prisma, 2003, s. 439-446
 

Text: Stefan Högberg, författare
Författarens webbplats: Historieporten
Stefan Högberg har i många år studerat historiens gränsöverskridande kvinnor. Resultatet har blivit ett antal böcker, podcasten Kvinnliga krigare, föreläsningar runt om i Sverige och uppdykanden i bland annat tidskriften Historiskan och radioprogrammen P3 Historia och Vetenskapsradion Historia.
 

Senast uppdaterad: 8 november 2023
Publicerad: 29 mars 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
1600-tals-familj

Kvinnans roll i 1500-talets och 1600-talets Sverige

Under 1500- och 1600-talen var kvinnans roll djupt rotad i samhällets sociala och kulturella normer...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 4: Vasasönerna

Under mer än fem decennier (1560-1611) regerades Sverige av Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 3: Bondeupproren och Gustav Vasas statsbygge

Många människor var missnöjda med Gustav Vasas enväldiga styre. Bönderna tyckte att skatterna var...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 2: Livet på landet

Under 1500-talet, liksom tidigare under medeltiden, bestod större delen av befolkningen av bönder...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 1: Gustav Vasa tar makten

Gustav Vasa fick bönderna i Dalarna att göra uppror mot danskarna som styrde Sverige. Upproret...

S

Margareta - drottning och politiskt geni

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark,...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Hi

Kända personer på medeltiden

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

Hi

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521...

Hi

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Relaterade taggar

Hi
Porträtt

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna (död 1559) var maka till riksföreståndaren Sten Sture d.y. från...

Hi
Avrättning

Stockholms blodbad

Stockholms blodbad är benämningen på avrättningarna av över 80 svenskar som den danske unionskungen...

Hi
porträtt

Sturarna

Med Sturarna avses här Sten Sture den äldre (1440-1503) och Sten Sture den yngre (1492-1520) som...

Hi
Adel under 1600-talet

Adel och aristokrati

Adel och aristokrati är benämningar som syftar på det översta och mäktigaste sociala...

Hi
Jeanne d'Arc

Berömda kvinnor

Vår historia är full av kvinnors och mäns levnadsöden. Men männen har i alla tider givits förtur...

Hi
Karta

Kalmarunionen

Det tyska handelsförbundet Hansan hade under medeltidens gång vuxit sig allt starkare och mäktigare...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges kristnande

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-23

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur det gick till när Sverige blev kristet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Kvinnor på medeltiden i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-23

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna i medeltidens Sverige.

+ Lyssna