S
Tagg
ljus
Vad är religion för dig?

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att försöka besvara dessa frågor. Själva ordet religion kommer från latinets re-ligare vilket betyder ungefär att åter-knyta, åter-skapa. Det som återskapas är kontakten med vårt ursprung.

I centrum av alla religioner finns mysteriet, eller det heliga. En religiös människa försöker på olika sätt förstå, kontrollera och efterleva det heliga. Detta görs genom tro, ritualer och myter.

ANNONS

ANNONS

Religion är ett svårdefinierat begrepp. Många definitioner trängs sida vid sida.  Mängden av religiösa uppfattningar och organisationsformer är så stor att religionsforskarna har haft svårt att komma fram till en allmänt accepterad definition. Den definition som används hänger ofta ihop med religionsvetarens teoretiska inriktning och egen syn på begreppet religion.

Man brukar vanligtvis skilja mellan substantiella (beskrivande) och funktionella (ändamålsenliga) religionsdefinitioner:

•    En substantiell definition beskriver religionens innehållsliga sida och dess olika delar samt svarar på vad religion är. Exempel:

”Religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen. Religion kan även röra sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar. Andetro, förfäderstro och övertygelsen om en magisk verklighet är också uttryck för religion. Religioner förutsätter ofta existensen av en själ som lever vidare efter kroppens död.” (Wikipedia)

•    En funktionell definition är bredare och visar på vilka funktioner och behov religionen fyller för individen och samhället. En funktionell definition svarar på vad en religion gör. Exempel:

”Religion kan definieras som ett system av trosföreställningar och handlingar som gör det möjligt för en grupp av människor att komma tillrätta med det mänskliga livets yttersta frågor. Detta system är ett uttryck för människans vägran att kapitulera inför döden, att ge efter för svårigheter.” (Göran Gustafsson, Tro, samfund och samhälle, Libris, 2000)

ANNONS

Men det är också viktigt att skilja på vad religion och religiositet är och inte är eftersom religion ibland utnyttjas av individer eller grupper i andra syften än enbart religiösa.

Några generella kännetecken på när religion tillämpas på ett positivt sätt skulle kunna vara när den vidgar verkligheten, frigör, ger kraft och inspiration samt råd och stöd om hur vi ska leva våra liv och förhålla oss till andra människor. Medan ett mer osunt förhållande till religion skulle kunna kännetecknas av tvång, rädsla, intolerans, verklighetsflykt och förvrängd verklighetsuppfattning.

LÄS MER: Vad är religion?

LÄS MER: Allmänt om religion

LÄS MER: Finns Gud? Argument för och mot Guds existens (artikelserie)

PODCAST: Världsreligionernas gudsuppfattning


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om vad religion är.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Vad är religion?

M

Vad är religion?

av: Hanna Hägerland
2017-01-05

Inom religionsvetenskapen, det vill säga den vetenskapliga disciplin som studerar religion vetenskapligt, finns en mängd olika religionsdefinitioner. Det betyder att det finns många sätt att beskriva vad religion är och hur de påverkar människan och samhället...

+ Läs mer

Länkar om Vad är religion?

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS