Tagg om vad religion är
Bild:

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att försöka besvara dessa frågor. Själva ordet religion kommer från latinets re-ligare vilket betyder ungefär att åter-knyta, åter-skapa. Det som återskapas är kontakten med vårt ursprung.

I centrum av alla religioner finns mysteriet, eller det heliga. En religiös människa försöker på olika sätt förstå, kontrollera och efterleva det heliga. Detta görs genom tro, ritualer och myter.

Religion är ett svårdefinierat begrepp. Många definitioner trängs sida vid sida.  Mängden av religiösa uppfattningar och organisationsformer är så stor att religionsforskarna har haft svårt att komma fram till en allmänt accepterad definition. Den definition som används hänger ofta ihop med religionsvetarens teoretiska inriktning och egen syn på begreppet religion.

Man brukar vanligtvis skilja mellan substantiella (beskrivande) och funktionella (ändamålsenliga) religionsdefinitioner:

•    En substantiell definition beskriver religionens innehållsliga sida och dess olika delar samt svarar på vad religion är. Exempel:

”Religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen. Religion kan även röra sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar. Andetro, förfäderstro och övertygelsen om en magisk verklighet är också uttryck för religion. Religioner förutsätter ofta existensen av en själ som lever vidare efter kroppens död.” (Wikipedia)

•    En funktionell definition är bredare och visar på vilka funktioner och behov religionen fyller för individen och samhället. En funktionell definition svarar på vad en religion gör. Exempel:

”Religion kan definieras som ett system av trosföreställningar och handlingar som gör det möjligt för en grupp av människor att komma tillrätta med det mänskliga livets yttersta frågor. Detta system är ett uttryck för människans vägran att kapitulera inför döden, att ge efter för svårigheter.” (Göran Gustafsson, Tro, samfund och samhälle, Libris, 2000)

Men det är också viktigt att skilja på vad religion är och inte är eftersom religion ibland utnyttjas av individer eller grupper i andra syften än enbart religiösa.

Några generella kännetecken på äkta religion skulle kunna vara att den vidgar verkligheten, frigör, ger kraft och inspiration samt råd och stöd om hur vi ska leva våra liv och förhålla oss till andra människor. Medan en falsk religion skulle kunna kännetecknas av tvång, rädsla, verklighetsflykt och förvrängd verklighetsuppfattning.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om vad religion är.

Uppdaterad: 
02 januari 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Vad är religion?

M
Hanna Hägerland
2017-01-05
Inom religionsvetenskapen, det vill säga den vetenskapliga disciplin som studerar religion vetenskapligt, finns en mängd olika religionsdefinitioner. Det betyder att det finns många sätt att...

Länkar om Vad är religion?

Sortera efter:
          

Flipp (9:15 min) där SO-läraren Kristofer Sjölander går igenom olika syner på religionens roll i samhället. 

Spara som favorit
          

Första avsnittet (25:54 min) av Världens religioner - Vad är religion, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (6: 29 min) av SO-läraren Anders Lundström som berättar om vad religion är samt varför det är viktigt att lära sig om religion (varför vi läser ämnet religionskunskap i skolan).

Spara som favorit
          

Genomgång (10:02 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om de olika världsreligionerna och andra stora religioner.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:26 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om religionens funktion i samhället genom historien. Hur religion och samhälle har påverkat varandra.

Spara som favorit
          

Kopieringsunderlag i form av faktablad och arbetsblad (pdf i utskriftsformat, 2 sid) om religion för de yngre. Materialet riktar sig till åk 4-6 och är ett smakprov från Tengnäs Läromedel.

Spara som favorit
          

Programserie (ca 28 min per avsnitt) från UR om religionen och livsfrågor. Vilken roll har religionen i det moderna samhället? Hur lever vi ett gott liv? Vad är skillnaden mellan religion och kultur? Utifrån allmänmänskliga livsfrågor belyser vi världsreligionerna. Filmaren Erik Sandström reser runt i världen och träffar människor som berättar vad religionen betyder för dem. Religionshistorikern Karen Armstrong resonerar. Psykologen Susan Gantt berättar om gruppdynamik.

Spara som favorit
          

En kortfattad introduktion (8:09) till religionskunskap av gymnasieläraren Mattias Axelsson. Anpassad för gymnasieskolans kurs Religionskunskap 1. Presentationen förklarar begreppet "religion" utifrån delarna tro, riter och tradition

Spara som favorit
          

En kortfattad genomgång (12:23) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som berättar om islam, med fokus på islam idag. Vad tror muslimer på? Hur praktiserar muslimer sin tro? Hur påverkar islam samhället?

Spara som favorit
          

”Människor och makter – en introduktion till religionsvetenskap” är en bok i pdf-format (96 sid), utgiven av Högskolan i Halmstad 2008. Boken ger många infallsvinklar till hur man bör studera religion och tänka kring religion. Boken riktar sig främst till studenter och forskare på högskolenivå men kan även tänkas vara användbar som referensverk för gymnasieelever.

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program ur Teologiska rummet som handlar om religionspsykologi. Idag är det ett religionspsykologi ett ämnesområde som samlar mängder av studenter. Författarna Owe Wikström och Antoon Geels samtalar om vad som skiljer religionspsykologin den från andra specialområden inom psykologin. Och om man kan svara på frågan om när religion är en konstruktiv kraft och när den blir destruktiv?

Spara som favorit
          

Omfattande artikel och länksida i Wikipedia där du kan läsa om religion. Här finns också massor av länkar till andra artiklar som handlar om religion, religiositet, religioner och religiösa riktningar.

Spara som favorit
          

På den här webbplatsen hittar du en skiss som visar de två vanligaste typerna av religionstolkning som finns i världen. Här kan du också läsa om vad religion är samt om religionens språk i myt och rit. Webbsidan upprätthålls av Utbildningsstyrelsen i Finland och riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit