Arvet från antiken

Du kanske någon gång har undrat varför antikens Grekland och romarriket fortfarande är så viktigt i historieundervisningen? Svaret är att det västerländska samhället än idag genomsyras av ett idé- och stilmässigt arv från antikens Grekland och Rom. I den här artikeln har vi sammanfattat de viktigaste delarna av det antika arvet.
M

Del av Colosseums fasad. Amfiteatern invigdes 79 e.Kr och har med tiden blivit något av en symbol för romarriket.

Grekernas betydelse för eftervärlden

Vi har grekerna att tacka för mycket. Genom att förenkla det hela en aning kan man säga att arvet från antikens Grekland började införlivas lite smått i den europeiska kulturen under senare delen av medeltiden i det som ibland brukar benämnas som renässansen, som betyder återfödelse. Det som då anses ha återfötts är just den antika kulturen och främst den grekiska.

Här nedan följer de viktigaste delarna av det grekiska arvet:

1. Människan i centrum

Grekerna satte människan i centrum. Människointresset visar sig inte minst i konsten. Marmorstatyerna avbildade människokroppen så naturtroget som möjligt. I litteratur och drama utforskades människans psyke. Filosoferna diskuterade människans situation som tänkande och reflekterande individ.

ANNONS

ANNONS

2. Vetenskap

Kanske var det mest epokgörande med grekerna, deras syn på naturen. Att naturen gick att förstå för människor och inte bara var något som gudarna kunde påverka. Detta har sedan dess varit grunden för all vetenskap.

3. Demokrati

Demokratins idé kom första gången upp i det antika Grekland - i stadsstaten Aten. Även denna idé togs upp igen långt senare efter att ha legat i ide under två tusen år. Under upplysningstiden började man åter kräva att makten ska utgå från folket och inte från Gud eller härskaren, vilket hade gällt tidigare under historien. Själva ordet demokrati är grekiskt och betyder "folkstyre".

4. Grekisk kultur

Grekisk kultur har satt sin prägel på hela den västerländska civilisationen. Att studera antikens Grekland - dess språk, mytologi, konst, arkitektur, litteratur, filosofi och så vidare - har varit grundläggande i intellektuellt och konstnärligt liv ända fram till våra dagar. Fortfarande idag börjar filosofistudierna på universitetet med Platon och Aristoteles.

5. Idrott

Våra dagars tävlingsidrott har sina rötter i antikens Grekland. Mest känt är såklart de olympiska spelen som hölls mer eller mindre regelbundet vart fjärde år genom antikens tusenåriga historia.

Roms betydelse för eftervärlden

Romarna förde det grekiska arvet vidare till den europeiska civilisationen. Men de förde även med den romerska kulturen som i mångt och mycket var helt unikt i sig självt. Av romarnas egen kultur, som beundrats och satt sina spår, förtjänar främst följande delar att nämnas:

1. Byggnadskonst

Romarna var duktiga ingenjörer och arkitekter. Runt hela romarriket byggdes arenor och amfiteatrar med plats för tusentals åskådare; palats och tempel - ibland med kupoler; broar och akvedukter med valvspann; och tusentals mil med stenbelagda vägar. En stor del av deras byggnader, broar, akvedukter och vägar finns kvar än idag.

2. Statskonst

Romarnas politiska institutioner har gett upphov till många ord som vi använder idag. Till exempel republik, senat, konsul, veto, diktator, kejsare och så vidare.

3. Rättsväsendet

Den romerska rätten blev grunden för det europeiska rättssystemet. Många av våra lagar kommer därifrån.

4. Den kristna kyrkan

År 380 gjordes kristendomen till romersk statsreligion. Den kristna kyrkan med påvedömet har därmed sitt ursprung i romarriket. Kyrkans språk, latinet, blev för lång tid framåt ett europeiskt internationellt språk som användes inte bara i kyrkliga sammanhang utan också i all intellektuell verksamhet, till exempel vid universiteten runt om i Europa.

5. Tanken på ett europeiskt kejsardöme

Det västromerska riket gick visserligen under till slut, men tanken på ett stort och enat europeiskt kejsarrike - imperietanken - levde kvar under århundraden. År 800 lät den frankiske kungen Karl den store påven kröna honom till romersk kejsare. Lite senare, år 962, var det den tyske kungen Otto den store som återigen, av påven, kröntes till kejsare i det romerska riket av tysk nation.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad menas med att grekerna satte människan i centrum?
   
 2. På vilket sätt var grekerna viktiga för vetenskapens utveckling?
   
 3. Ge exempel på byggnadsverk som romarna var duktiga på att uppföra.
   
 4. Varför var romarriket viktigt för kristendomens genombrott och spridning?

Ta reda på:

 1. Vilken form av demokrati förekom i antikens Aten? Fanns det några nackdelar med den atenska demokratin? Motivera.
   
 2. Antikens sista OS hölls år 393 e.Kr. Varför slutade man arrangera tävlingarna därefter och när återupptogs OS i modern tid?
   
 3. Vad menas med republik och senat? Hur kan dessa begrepp kopplas ihop med Rom?
   
 4. Jämför kartor. Hur stort var Karl den stores rike (frankerriket) jämfört med romarriket när det var som störst ca 100 e.Kr?

Diskutera:

 1. Vilka spår av den grekiska kulturen (punkt 4) kan du se i dagens samhälle?
   
 2. Hitta så många exempel du kan gällande böcker, serier, filmer, tv-spel etc som berör romarriket.
   

 

Text: Lars Hammarén, författare och gymnasielärare i historia
Webbplats: Lars Hammarén

Senast uppdaterad: 10 september 2023
Publicerad: 25 december 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Ritual med rökelse

Myrra och rökelse var värdefulla varor under antiken

Myrra och rökelse, hartser (kåda) från balsamväxter, var mycket värdefulla varor under antiken. Den...

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Catullus

Catullus var en romersk diktare och beundrare av den grekiska kvinnliga poeten Sapfo (som vi...

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser...

L

Lätta fakta om antikens Rom

Kejsaren bodde i Rom, huvudstaden i ett stort rike som vi kallar för romarriket eller det romerska...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Antikens Grekland

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat...

Hi

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Hi

Forntidens och antikens huvudlinjer

Forntidens och antikens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Idé

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Demokratin i antikens Aten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-14

I fokus första avsnitt handlar om atensk demokrati. Julia, Mattias och Kristoffer pratar om vad ordet demokrati betyder och hur den atenska demokratin fungerade. Var det verkligen demokrati i antikens Aten?

+ Lyssna