M

Vilket ledarskap väljer vi?

Eleverna ska i kursen samhällskunskap 1b arbeta med komplexa samhällsfrågor och analysera dem utifrån olika perspektiv. I den här artikeln kopplas ledarskap och demokrati samman. Du kommer också bekanta dig med den s.k. ledarskapsmodellen som utgör ett analysverktyg för mer nyanserade diskussioner om demokrati.
Bild:

Precis som inom alla andra samhällsområden finns det inom politiken olika typer av ledarskap. Grovt indelat kan man tala om demokratiska, auktoritära och låt gå-ledare.

Historien visar att i tider när samhället präglas av hög arbetslöshet, fattigdom, snabba förändringar och social oro är det mer vanligt att folket väljer en auktoritär ledare. Detta kan vi se också i dagens samhälle, där globaliseringen och migrationen är exempel på sådana snabba förändringar. På flera håll i Europa och i resten av världen har auktoritära politiker på senare tid fått ökat inflytande, vilket har lett till att demokratin försvagats.

I samhällen där ekonomin fungerar, arbetslösheten är låg och utbildningen är en viktig del av samhällsutvecklingen, har demokratiska ledare störst chans att väljas av folket.

De olika typerna av ledarskap finns inte bara i politiska sammanhang utan på alla nivåer i samhället. Det finns rektorer och lärare som är auktoritära och de som är demokratiska, detsamma gäller fotbollstränare, körledare och alla former av ledare eller chefer. Och föräldrar.

Vilken typ av ledarskap som vi vill ha i olika situationer speglar vilken syn vi har på demokrati som samhällsorganisation och hur vi tycker att besluten ska fattas.

Denna indelning i olika typer av ledarskap kan även användas senare i resonemang om stats- och regeringschefernas olika ledarstilar.

Ledarskapsmodellen

Ledarskapsmodellen tar fasta på tre olika typer av ledarskap: det auktoritära, det demokratiska och låt gå-ledarskapet.

Den demokratiska ledaren vet vad han eller hon vill uppnå, men vet också att det finns olika vägar till målet och lyssnar gärna på de andra deltagarnas åsikter och tar hjälp av deras engagemang.

Den auktoritära ledaren fattar besluten själv, vet vad som ska göras och lyssnar inte på de andra deltagarna.

Låt gå-ledaren engagerar sig inte så mycket, utan låter deltagarna själva komma på lösningarna på sina problem och överlåter åt dem att se till att allt går rätt till.

Bild:

Man brukar skilja mellan auktoritära, demokratiska och låt gå-ledare. Vilken typ av ledare tänker du att Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Rysslands president Vladimir Putin är?

Analys - ett exempel

Genom att använda analysmodellen kan det bli lättare att förstå vad som ligger bakom införandet av diktatur i 1930-talets Tyskland.

Som alltid är det viktigt att komma ihåg att förklaringarna inte nödvändigtvis är heltäckande – det går att tänka sig fler orsaker och konsekvenser än dem som vi nämner här.

Orsak: Hög arbetslöshet, ekonomisk kris, social oro.
Händelse: Nazisterna tar makten och inför diktatur i Tyskland.
Konsekvens: Demokratin avskaffas, världskrig, förintelsen.

Uppgifter och frågor

Auktoritär, demokratisk eller låt gå?

  1. Nämn två ledare som har stor betydelse i ditt liv. Varför har han eller hon varit viktig?
     
  2. Vilken typ av ledarskap tycker du om: auktoritärt, demokratiskt eller låt gå? Vill du ha en tränare, förälder, lärare eller chef som bestämmer allt som ska göras, en som lyssnar till dina åsikter och sedan bestämmer eller vill du själv vara med och påverka tillsammans med andra, utan någon ledare? Motivera ditt svar.
     
  3. Kräver olika situationer olika typer av ledarskap? Vilken typ av ledarskap skulle du vilja möta om du exempelvis var medarbetare på ett företag som utvecklar nya produkter, patient på en vårdavdelning eller soldat i svenska armén?
     
  4. Ge exempel på några auktoritära respektive demokratiska ledare i olika länder i världen. Finns det något som utmärker länder med auktoritära ledare, exempelvis när det gäller ekonomi, levnadsstandard och yttrandefrihet?


Texten är hämtad från den nya gymnasieläromedlet Stringent 1b – samhällskunskap för gymnasieskolan.

Läs mer om läromedlet och beställ provex.

Testa en demo av läromedlets digitala del.

 

 


 

Text: Studentlitteratur AB

Uppdaterad: 21 oktober 2018
Publicerad: 20 juni 2017