Vilket ledarskap väljer vi?

Eleverna ska i kursen samhällskunskap 1b arbeta med komplexa samhällsfrågor och analysera dem utifrån olika perspektiv. I den här artikeln kopplas ledarskap och demokrati samman. Du kommer också bekanta dig med den s.k. ledarskapsmodellen som utgör ett analysverktyg för mer nyanserade diskussioner om demokrati.
M

Precis som inom alla andra samhällsområden finns det inom politiken olika typer av ledarskap. Grovt indelat kan man tala om demokratiska, auktoritära och låt gå-ledare.

Historien visar att i tider när samhället präglas av hög arbetslöshet, fattigdom, snabba förändringar och social oro är det mer vanligt att folket väljer en auktoritär ledare. Detta kan vi se också i dagens samhälle, där globaliseringen och migrationen är exempel på sådana snabba förändringar. På flera håll i Europa och i resten av världen har auktoritära politiker på senare tid fått ökat inflytande, vilket har lett till att demokratin försvagats.

ANNONS

ANNONS

I samhällen där ekonomin fungerar, arbetslösheten är låg och utbildningen är en viktig del av samhällsutvecklingen, har demokratiska ledare störst chans att väljas av folket.

De olika typerna av ledarskap finns inte bara i politiska sammanhang utan på alla nivåer i samhället. Det finns rektorer och lärare som är auktoritära och de som är demokratiska, detsamma gäller fotbollstränare, körledare och alla former av ledare eller chefer. Och föräldrar.

Vilken typ av ledarskap som vi vill ha i olika situationer speglar vilken syn vi har på demokrati som samhällsorganisation och hur vi tycker att besluten ska fattas.

Denna indelning i olika typer av ledarskap kan även användas senare i resonemang om stats- och regeringschefernas olika ledarstilar.

Ledarskapsmodellen

Ledarskapsmodellen tar fasta på tre olika typer av ledarskap: det auktoritära, det demokratiska och låt gå-ledarskapet.

Den demokratiska ledaren vet vad han eller hon vill uppnå, men vet också att det finns olika vägar till målet och lyssnar gärna på de andra deltagarnas åsikter och tar hjälp av deras engagemang.

Den auktoritära ledaren fattar besluten själv, vet vad som ska göras och lyssnar inte på de andra deltagarna.

Låt gå-ledaren engagerar sig inte så mycket, utan låter deltagarna själva komma på lösningarna på sina problem och överlåter åt dem att se till att allt går rätt till.

Man brukar skilja mellan auktoritära, demokratiska och låt gå-ledare. Vilken typ av ledare tänker du att Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Rysslands president Vladimir Putin är?

Analys - ett exempel

Genom att använda analysmodellen kan det bli lättare att förstå vad som ligger bakom införandet av diktatur i 1930-talets Tyskland.

Som alltid är det viktigt att komma ihåg att förklaringarna inte nödvändigtvis är heltäckande – det går att tänka sig fler orsaker och konsekvenser än dem som vi nämner här.

Orsak: Hög arbetslöshet, ekonomisk kris, social oro.
Händelse: Nazisterna tar makten och inför diktatur i Tyskland.
Konsekvens: Demokratin avskaffas, världskrig, förintelsen.

Uppgifter och frågor

Auktoritär, demokratisk eller låt gå?

  1. Nämn två ledare som har stor betydelse i ditt liv. Varför har han eller hon varit viktig?
     
  2. Vilken typ av ledarskap tycker du om: auktoritärt, demokratiskt eller låt gå? Vill du ha en tränare, förälder, lärare eller chef som bestämmer allt som ska göras, en som lyssnar till dina åsikter och sedan bestämmer eller vill du själv vara med och påverka tillsammans med andra, utan någon ledare? Motivera ditt svar.
     
  3. Kräver olika situationer olika typer av ledarskap? Vilken typ av ledarskap skulle du vilja möta om du exempelvis var medarbetare på ett företag som utvecklar nya produkter, patient på en vårdavdelning eller soldat i svenska armén?
     
  4. Ge exempel på några auktoritära respektive demokratiska ledare i olika länder i världen. Finns det något som utmärker länder med auktoritära ledare, exempelvis när det gäller ekonomi, levnadsstandard och yttrandefrihet?


Texten är hämtad från den nya gymnasieläromedlet Stringent 1b – samhällskunskap för gymnasieskolan.

Läs mer om läromedlet och beställ provex.

Testa en demo av läromedlets digitala del.

 

 


 

Text: Studentlitteratur AB

Senast uppdaterad: 8 september 2021
Publicerad: 20 juni 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S

Kreugerkraschens myter och offer

Omdömena om den man som hittades död i sin säng i Paris den 12 mars 1932 har skiftat. Var han en...

S

Humanitär intervention

En humanitär intervention är när omvärlden griper in i ett land som inte kan eller inte vill skydda...

S

Vad är folkrätt?

Folkrätten har växt fram under århundraden och rör allt från internationellt samarbete kring...

S

Natos historia och organisation

Nato är en försvarsallians mellan 30 länder i Nordamerika och Europa. Nato bildades 1948 efter...

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: WHO

Världshälsoorganisationen WHO är verksam över hela världen och arbetar med allt från att vaccinera...

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: UNHCR

FN:s flyktingorgan UNHCR har uppdraget att leda och samordna de internationella insatserna till...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Demokratins historia

Historia om demokratins utveckling och kampen för rösträtt. Demokrati betyder att det är folket som styr. Den moderna...

Demokratiska system och olika statsskick

Här presenteras några statsskick och styrelseskick i världen. Vi ska också titta på maktfördelning och...

Liberalism

Liberalismen är en samhällsåskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället.

Konservatism

Konservatismen är en samhällsåskådning som bygger på devisen "frihet under ansvar", och som slår vakt om sådant som har...

Socialism

Socialismen är en politisk ideologi som till stor del grundar sig på filosofen Karl Marx idéer. Staten styr...

Anarkism

Anarkismen är en politisk åskådning som går ut på att statens inflytande och kontroll över den enskilde individen i...

Fascism och nazism

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

NSDAP

NSDAP är en förkortning för det tyska nazistpartiet "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei...

Nazityskland

Nazityskland (Tredje riket) innefattar perioden 1933-1945 då Tyskland styrdes av Adolf Hitler och...

Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands...

Mao Zedong

Mao Zedong (1893-1976) var ledare för Kina och kommunistpartiet från 1949 fram till sin död. Under...

Vladimir Lenin

Vladimir Lenin (1870-1924) var en kommunistisk teoretiker och politiker som ledde de revolutionära...

Benito Mussolini

Benito Mussolini (1883-1945) var Italiens fascistiske ledare 1922-1943 (premiärminister 1922 och...

Kommunism

Kommunism är en uppsättning politiska idéer som förknippas med den tyska författaren och filosofen...

Statsskick

Begreppet statsskick utgår från det sätt som ett land (en nation) styrs. Det handlar bland annat om...

Parlamentarism

Parlamentarism är ett statskick med en folkvald församling i form av ett parlament (riksdag) som...

Presidentialism och semipresidentialism

Presidentialism Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism...