Factlab Skola

Factlab skola är ett samarbete mellan statistiktjänsten Factlab och SO-rummet. Syftet är att ge lärare och elever tillgång till världens största statistiska databas samt att förbättra kunskapen och användningen av kvalitetssäkrad statistik i Sveriges skolor. I menyn till vänster hittar du mer fakta om Factlab.

Här nedan presenteras lärar- och lektionsmaterial i form av PDF-filer och filmer som är framtagna för att DU ska kunna få hjälp av Factlab i skolan. Allt material är kopplat till grundskolans och gymnasieskolans kurs- och ämnesplaner.

Lärarmaterial till factlab skola

av: Factlab skola
2016-01-28
Syftet med den här uppgiften är att tydlig- och synliggöra för eleverna vad begreppet hållbar utveckling innebär. Eleverna kommer ges tillfälle att reflektera och diskutera kring människornas livsvillkor i Sverige och i omvärlden utifrån en ekologisk, ekonomisk och social dimension.
Högstadiet, Gymnasiet
av: Factlab skola
2015-05-02
Syftet med uppgiften är att ge eleverna kunskap om den svenska arbetsmarknaden samt vilka lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. Även jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden står i fokus.
Högstadiet, Gymnasiet
av: Factlab och SO-rummet
2014-10-19
Den här uppgiften kan utgöra ett längre tema i undervisningen kring lag och rätt där eleverna får insyn i det svenska rättssystemet, hur det är uppbyggt samt vilka lagar och straff vi har i Sverige. Detta kommer sedan att ställas i ett omvärldsperspektiv för att ge eleverna en helhetssyn på hur rättssystem, straffrätt och mänskliga rättigheter hänger ihop.
Högstadiet, Gymnasiet
av: Factlab och SO-rummet
2014-10-01
Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.
Högstadiet, Gymnasiet
av: Factlab och SO-rummet
2014-05-08
Syftet med den här uppgiften är att ge elever kunskap om hur EU växte fram samt unionens viktigaste uppgifter. Eleverna kommer att få insyn i vilka EU:s institutioner är och vilka uppgifter dessa institutioner har samt hur lagar stiftas i EU.
Högstadiet, Gymnasiet
          
2014-04-24
Pedagogisk genomgång (5:23 min) där du med hjälp av satistikverktyget factlab ges en konkret överblick över befolkningsökningen i världen. Factlab är ett unikt pedagogiskt verktyg med vars hjälp du kan presentera mängder med avancerad fakta på ett enkelt och lättåskådligt sätt. Du hittar fler videotips och lektionsupplägg i avsnittet factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och factlab. Prova att experimentera själv på factlab.
av: Factlab och SO-rummet
2014-04-20
Här ska eleverna arbeta med uppgifter kopplade till överbefolkningens orsaker och konsekvenser. Syftet är att tydliggöra hur befolkningssituationen ser ut i världen, varför den ser ut som den gör, hur den kommer att se ut i framtiden, samt vilka konsekvenserna blir. Även urbaniseringen och dess konsekvenser lyfts fram.
Högstadiet, Gymnasiet
av: Factlab och SO-rummet
2014-04-20
Vad betyder yttrande- och tryckfriheten för demokratin? Syftet med den här uppgiften är att eleverna ska få kunskap om hur viktig yttrande- och tryckfriheten är i ett demokratiskt samhälle, och att det är dessa demokratiska rättigheter som undertrycks i en diktatur.
Högstadiet, Gymnasiet
av: Factlab och SO-rummet
2014-04-20
Vad menas med positiv och negativ globalisering? Syftet med uppgiften är att ge eleverna insyn i hur världshandeln och globaliseringen hänger ihop.
Högstadiet, Gymnasiet
av: Factlab och SO-rummet
2014-02-26
Med hjälp av statistikverktyget factlab kommer vi här att tydliggöra och synliggöra skillnaden mellan demokrati och diktatur. Dessa båda begrepp kommer att ställas mot varandra för att eleverna ska få en uppfattning om demokratins fördelar och diktaturens nackdelar. De mänskliga rättigheterna kommer att vara i centrum.
Högstadiet, Gymnasiet
av: Factlab och SO-rummet
2014-02-26
Syftet med den här uppgiften är att med hjälp av statistikverktyget factlab tydliggöra och synliggöra för eleverna varför konflikter och krig uppstår samt vilka följderna blir. Även FN:s roll och den humanitära rätten i konflikter kommer att lyftas fram.
Högstadiet, Gymnasiet
av: Factlab och SO-rummet
2014-02-26
Den här lektionen går ut på att belägga ett antagande om att det finns ett samband mellan BNP, utbildningsnivå och förväntad livslängd. Lektionen ska mynna ut i att eleverna blir bekanta med begreppet HDI som är en sammanvägning av dessa tre värden.
Högstadiet
av: Factlab och SO-rummet
2014-02-26
Den här lektionen går ut på att undersöka Sveriges befolkning ur sociala, kulturella och ekonomiska perspektiv.
Högstadiet
av: Factlab och SO-rummet
2014-02-26
Andra delen i en lektionsserie i två delar där vi ska titta på olika framsteg som ägt rum och som har jämnat ut klyftorna i världen. Huvudsyftet med den här uppgiften är att problematisera indelningen av världen i fattiga och rika länder.
Högstadiet, Gymnasiet
av: Factlab och SO-rummet
2014-01-26
Första delen i en lektionsserie i två delar där vi ska titta på olika framsteg som ägt rum och som har jämnat ut klyftorna i världen. Med hjälp statistikverktyget factlab ska vi visa att världen inte längre är indelad i rika "i-länder" och fattiga "u-länder" som vi utgått ifrån sedan 1960-talet.
Högstadiet, Gymnasiet