Fattigdom och överbefolkning

Den orättvisa uppdelningen av jordens resurser har lett till fattigdom, överbefolkning och elände i många av världens u-länder. Men det har blivit bättre och utvecklingen går numera åt rätt håll. Den accelererande urbaniseringen i fattiga länder är idag en nyckelfråga i kampen mot fattigdom.

Bild: Matt-80

Bilden visar en kåkstad i Soweto, Sydafrika.

Män, kvinnor och barn som försöker överleva på mindre än en dollar om dagen. Det är en vanlig definition på extrem fattigdom. Över en miljard människor i världen lever under dessa förhållanden. Detta innebär att var femte människa i världen lever i extrem fattigdom.

För många människor är världen en bättre plats att leva på idag, jämfört med för 50 år sedan. Det internationella biståndet, där många länder och aktörer är inblandade, har bidragit men är ingen universallösning. I Kina och Indien har industriell utveckling bidragit till att skapa framsteg. Handel leder också till ekonomisk tillväxt och gör att fattigdomen minskar, som i Kina exempelvis där 165 miljoner människor tagit sig ur den djupaste fattigdomen.

Positiva trender

Andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom halverades under 2010, enligt siffror från Världsbanken. Nedgången har dessutom skett i alla världens regioner, inklusive Afrika där problemen är som allra störst. Tillgången till rent vatten har ökat och idag har åtta av tio människor i världen tillgång till rent dricksvatten. Läskunnigheten har också ökat totalt sett, idag kan 80 procent av befolkningen i de fattiga länderna läsa och skriva.

Mycket återstår

Fortfarande lever över en miljard människor i extrem fattigdom - på mindre än en dollar om dagen. De allra fattigaste länderna finns i Afrika. Tre av fyra afrikaner lever på mindre än två dollar per dag. Krig, korruption och hiv och aids-epidemin är några förklaringar till att fattigdomen ökat i flera afrikanska länder. Skillnaderna mellan rika och fattiga inom ett lands gränser kan också vara stora. Drygt 70 procent av de människor som lever i stor fattigdom bor inte i världens fattigaste länder - utan i folkrika medelinkomstländer som Indien, Indonesien och Kina. Läs mer i avsnittet om Befolkning u-länder och fattigdom.

Men i ett långt perspektiv har det alltså skett många positiva förändringar. Den svenska stiftelsen Gapminder har med statistik visat att det går bättre i världen än vad många tror. Här kan du se hur utvecklingen har sett ut de senaste 35 åren.

Urbaniseringen i världen ökar

Sedan 2008 lever majoriteten av jordens befolkning i städer. Om femtio år beräknas två tredjedelar vara bosatta i urbana miljöer. Växande städer skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men det är också här fattigdomen ökar mest.

Den mest intensiva urbaniseringen sker i Afrika och Asien. Varje år söker sig miljontals människor till tätorten i hopp om en bättre tillvaro. Många hamnar istället i de svårt eftersatta slumområdena som i rask takt breder ut sig i städernas utkanter.

Idag bor en miljard människor i slumområden. Här är myndigheternas inflytande ofta begränsat och i den otrygga miljö som uppstår växer fattigdomen. Levnadsvillkoren i slummen innebär ofta inskränkningar av grundläggande rättigheter.

Några exempel:

 • Bristande anordningar för vatten och sanitet. 1,5 miljoner människor i världens städer saknar tillgång till rent vatten, 2 miljoner saknar hållbara sanitära lösningar och 2,8 miljoner saknar en hållbar lösning för sophantering.
 • Avsaknad av social service, såsom sjukvård och utbildning
 • Bristfällig infrastruktur; vägar, kommunikationer, elektricitet
 • Begränsade juridiska rättigheter, såsom äganderätt till bostad

Urbanisering och utveckling

Den accelererande urbaniseringen i fattiga länder är idag en nyckelfråga i kampen mot fattigdom. Förbättrade livsvillkor i slumområden kan innebära att invånarna blir en tillgång för landet, istället för en belastning. En bred strategi av insatser krävs dock för att bidra till en fortsatt positiv utveckling.

Några exempel:

 • Stadsutveckling; stöd till förbättrad planering av bostadsområden
 • Markfrågor och bostadsbyggande; stöd till förbättrade stighetsregister
 • Hållbar utveckling; stöd till miljöplanering och avfallshantering

Några snabba fakta om urbanisering:

 • 1975 var den urbana befolkningen 813 miljoner i mindre utvecklade länder och 704 miljoner i mer utvecklade länder.
 • 2005 var den urbana befolkningen 2266 miljoner i mindre utvecklade länder och 906 miljoner i mer utvecklade länder.
 • Cirka 70 procent av stadsbefolkningen i de minst utvecklade länderna bor idag i slumområden.
 • År 2030 kommer nästan fyra miljarder människor, 80 procent av världens stadsbor, bo i städer i tredje världen. Av jordens totala befolkning är det 60 procent.Text: Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Hemsida: Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

 

Publicerad: 01 mars 2014

ANNONS

Om SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till ämnestexter och SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor på svenska.
 
SO-rummet riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna faktatexter kring olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Läs om vilka som står bakom webbplatsen >>

Hur man använder SO-rummet

Webbplatsen innehåller massor med material och nästan sextusen länkar som är fördelade efter olika teman i hundratals kategorier, allt inom ramarna för de fyra SO-ämnena: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Om du behöver hjälp med att hitta material eller orientera dig på webbplatsen så kan du läsa om hur man hittar på SO-rummet. Här finns all hjälp du behöver samt beskrivningar av webbplatsens funktioner och uppbyggnad.

 

Användning av material

För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker så klart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

*För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.