Bild:
Under 1800-talet växte städerna. Nu blev det allt vanligare att handla i affärer. Bilden visar en bokhandel i början av 1800-talet.

Ekonomi och handel 1776-1914

Under 1800-talet genomgick det västerländska samhället stora förändringar då dess länder i olika grad omvandlades från jordbrukssamhällen till industrinationer. Jordbruket hade då förbättrats och blivit mer effektivt än tidigare. Färre kunde nu försörja fler. Under perioden flyttade därför mängder med människor från landsbygden till tätorter där de fick arbete inom den växande industrin.

Penningekonomi förde med sig nya konsumtionsvanor

Jordbrukssamhällets övergång till industrisamhälle innebar att det gamla ekonomiska systemet med naturahushållning ersattes av penningekonomi och lönearbete. Den ökade användningen av pengar ledde till nya konsumtionsvanor och nya ekonomiska tankesätt som har präglat världsekonomin allt sedan dess. Detta märktes bland annat i städerna där folk nu i allt större omfattning hadlade sina varor i butiker istället för på marknaden.

Bild: Maktfaktorn

Det gamla skråväsendet var ett hinder för handelns utveckling

Men långt in på 1800-talet var ekonomiska regleringar och bestämmelser för inrikes- och utrikeshandel ett stort hinder för den ekonomiska utvecklingen.

En bagare tillhörande bagarnas skrå. Skråväsendet började luckras upp under 1800-talet när liberalismens idéer om fri konkurrens fick fäste i samhället.

Inrikeshandeln i de europeiska länderna bromsades långt in på 1800-talet av att företagare och affärsmän fortfarande var tvungna att vara sammanslutna i skrån. Inom det gamla skråväsendet krävdes att alla näringsidkare (företagare) skulle besitta goda yrkeskunskaper och att skråna själva fick bestämma vilka som skulle upptas i deras yrkesfack. Utmärkande för skråväsendet var också dess strikta konkurrensbestämmelser som reglerade utbudet av varor och arbetskraft. Systemet med indelningen i skrån var därför ett stort hinder för de flesta som ville starta en affärsverksamhet, men också för de företag som ville växa sig större och utöka sin marknad.

Allteftersom skråväsendet upphörde i Europa under 1800-talets gång och nya liberala lagar trädde i kraft som bland annat motverkade monopol, blev det fritt för vem som helst att starta en affärsrörelse. I Sverige skedde detta vid mitten av 1800-talet.

Bild:
Industrialismen innebar att det gamla ekonomiska systemet med naturahushållning ersattes av penningekonomi och lönearbete. Litografi av Otto Krebs, 1874.

I början av perioden var merkantilismen ett hinder för handeln

Världshandeln hämmades från 1500-talet till en bit in på 1800-talet av merkantilismens idéer. Den merkantilistiska teorin utgick från att handel medförde vinst för den ene och förlust för den andre. Man strävade efter att sälja dyrt och köpa billigt. Staten skulle därför inte importera mer varor än de allra nödvändigaste. Landets förmögenhet skulle istället byggas upp genom export till andra länder. Den merkantilistiska läran resulterade i att länderna skapade tullmurar för att skydda den egna handeln. Merkantilismen var därför länge ett hinder för världshandelns utveckling.

Liberalismens idéer öppnar vägen till en friare handel

Med den ekonomiska tillväxten på 1800-talet uppkom ett inflytelserikt borgerskap som spred liberalismens idéer i samhället. På så vis bredde också idéerna om en fri marknad ut sig och trängde undan den gamla merkantilistiska läran.

Full aktivitet inne på ett handelskontor kring slutet av 1800-talet. Del av en målning gjord av Edgar Degas (1834-1917).

I samband med det minskades den statliga kontrollen över ekonomin. Många tullar togs bort och den internationella handeln började avregleras. När det hade skett kunde varor transporteras mer fritt över gränserna.

Liberalism och kolonialism sätter fart på världshandeln

Under andra halvan av 1800-talet skedde också en intensifiering av de europeiska stormakternas jakt på kolonier som bland annat skulle förse dem med råvaror till deras växande industrier. I och med det hamnade stora delar av Afrika och Asien under europeisk kontroll.

Den europeiska imperialismen i kombination med avregleringen av den internationella marknaden gjorde att den västerländska världshandeln tog fart. Den nya världsmarknaden baserades på europeisk kapitalism och gynnade nästan enbart de västerländska industriländerna.

Företagen gynnades av en växande inre marknad och ett fungerande bankväsen

På samma gång genomgick industriländerna en ”inre erövring” då dess landsbygd införlivades i det kapitalistiska systemet varigenom en inhemsk (nationell) marknad skapades.

Det var också under den här tiden som det moderna bankväsendet uppstod. Allteftersom folk fick mer pengar över, sattes mer kapital in på bankerna. Bankerna kunde därmed låna ut mer pengar till företag vilket bidrog till att öka företagsandan och tillväxten inom näringslivet.

Näringslivets utveckling och kapitalismens expansion under 1800-talet lade grunderna till vår egen tids moderna ekonomi.
 

Användbara begrepp

Konsumtionsvanor: Var man handlar och vilka varor man köper.

Inrikeshandel: Handel som äger rum inom ett lands gränser.

Utrikeshandel: Handel med länder utanför det egna landets gränser.

Skråväsen: Ett medeltida organisationssystem för de borgare som var hantverkare. Yrkesutövarna inom de olika hantverksyrkena var sammanslutna i olika föreningar, ämbeten, med särskilda privilegier som innebar ett visst monopol inom deras arbete. Skråväsendet innebär också att bara de som var medlemmar i ett skrå fick ägna sig åt yrket.

Merkantilism: Idéer om att handel medför vinst för den ene och förlust för den andre. Man bör därför undvika att importera varor, men att exportera är bra.

Tull är en avgift som måste betalas för vissa varor som införs i ett land, stad eller annat område.

Koloni: En administrativ region eller bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel.

Kolonialism: Staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man skall kunna tala om kolonialism, enligt andra synsätt räcker dominans.

Råvaror: Varor som utvunnits ur naturen men inte behandlats/förädlats. Exempel på råvaror är skog, malm, ull och olja.

Marknad: En plats där köpare och säljare möts. En marknad kan därför vara summan av många aktörers agerande, t.ex. inom en viss bransch eller inom internationell handel.

Konkurrens: När flera företag eller enskilda aktörer tävlar på en gemensam marknad.

Monopol: En marknad där det bara finns ett företag (ingen konkurrens).

Internationell: Ett adjektiv som ofta beskriver samspel och förbindelser mellan länder i olika sammanhang.

Näringsliv: Samlingsnamn för de olika näringar (företag och andra vinstdrivande verksamheter) som finns inom ett geografiskt område.

Urbanisering: När folk flyttar från landet till städer och ökar deras befolkningsmängd.

Kapital: Tillgångar i form av t.ex. pengar, fastigheter, maskiner och skepp.

Kapitalism: Ett ekonomiskt system där produktionsmedlen befinner sig i privat ägo och där produktionen styrs av marknadskrafterna.

Import: Köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land.

Export: Utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser.

Kommersiell verksamhet är en sysselsättning som omsätter pengar och vars avsikt är att ge intäkter (vinst).

Uppgifter och frågor

 1. Hur förändrades folks sätt att handla varor under 1800-talet
   
 2. Varför var skråväsendet ett hinder för handelns utveckling?
   
 3. Varför var merkantilismen ett hinder för världshandeln?
   
 4. Nämn några orsaker till att världshandeln ökade under 1800-talet.
   
 5. Under 1800-talet förankrades kapitalismen i västvärlden. Varför tror du?

Under 1800-talet genomgick det västerländska samhället stora förändringar då dess länder i olika grad omvandlades från jordbrukssamhällen till industrinationer. Jordbruket hade då förbättrats och blivit mer effektivt än tidigare. Färre kunde nu försörja fler. Under perioden flyttade därför mängder med människor från landsbygden till tätorter där de fick arbete inom den växande industrin.

Penningekonomi förde med sig nya konsumtionsvanor

Uppdaterad: 07 januari 2015

Annons

Lärarmaterial om Ekonomi och handel 1776-1914

Svenskt Näringsliv
Målgrupp:
Högstadiet
Lektionsmaterial om tjejer och killars möjligheter att starta och driva företag. Materialet som innehåller 11 lektioner riktar sig mot årskurs 7-9 och behandlar ämnen som samhällskunskap, historia, geografi och bild. Till materialet finns även en lärarhandledning och filmer.
Svenskt Näringsliv
Målgrupp:
Högstadiet
Lektionsmaterial om företagare och deras betydelse för ekonomisk utveckling och välstånd. Materialet som innehåller 13 lektioner riktar sig mot årskurs 7-9 och behandlar ämnen som samhällskunskap, historia, geografi och bild. Till materialet finns även en lärarhandledning och filmer.
Svenskt Näringsliv
Målgrupp:
Gymnasiet
Sverige har upplevt en enorm utveckling under de senaste 150 åren. Den ekonomiska tillväxten har gjort Sverige till ett rikt land där invånarna på många sätt har det ganska bra. Men det finns så klart fortfarande mer som kan göras för att det ska bli ännu bättre. Nya utmaningar väntar med bland annat en åldrande befolkning och en tilltagande konkurrens från omvärlden.

Artiklar om Ekonomi och handel 1776-1914

Hans Thorbjörnsson
2014-03-16
Med ångfartyg ökade farten och sänktes kostnaderna. En resa från Amsterdam till Java tog på 1850-talet mellan tre och fyra månader. 1900 var restiden en månad. Under tidigt 1800-tal seglade...

Länkar om Ekonomi och handel 1776-1914

Sortera efter:
          

Befolkningslära i form av ett bildspel i pdf-format (10 sid) med kortfattad kärnfull fakta om jordens befolkningsutveckling i ett historiskt och nutida perspektiv.

Spara som favorit
          

Dagens svenska företagsamhet har vuxit fram ur ett antal viktiga historiska händelser och verksamhetsområden. Här kan du läsa kortfattat om några av dessa teman: järn- och stålindustri, Hansan, Ostindiska kompaniet, saluslöjd och arbetsvandringar, gruvindustri, skogsindustri m.m. Bakom materialet står Företagsamheten.se
 

Spara som favorit
          

Företagsamheten.se handlar om människor, företag, uppfinningar och produkter som har bidragit till Sveriges ekonomiska utveckling från 1500-talet till nutid. Här finns massor av fotografier, teckningar, filmer, ljud, statistik och tabeller som ger ytterligare information. På webbsidan finns också en pedagogisk interaktiv tidslinje som sträcker sig från 1500-talet till år 2000. Bakom webbplatsen står Svenskt Näringsliv.

Spara som favorit
          

100 års ekonomisk historia på fem minuter, med Johan Norberg som ciceron. Ur Ekonomifaktas föreläsning "Det har blivit bättre". Filmen (4:50 min) är producerad av Svenskt Näringsliv. Passa på att boka en gratis föreläsning till din klass
Här kan du annars ladda ner Ekonomifaktas material "Det har blivit bättre" samt ett tillhörande bildspel
 

Spara som favorit
          

På Forskning.se berättas om världsekonomin ur ett historiskt perspektiv. Världsekonomi är nationalekonomi i en globaliserad värld. Sveriges ekonomi skulle kunna beskrivas som en liten båt på ett stormigt hav och på de ekonomiska världshaven har det verkligen stormat de senaste åren. För att förstå läget idag, hur vi hamnade där vi är och vilka förändringar som kan komma att krävas inför framtiden, så måste vi först gå tillbaka över hundra år i tiden...

Spara som favorit
          

På UR:s webbsida kan du se ett avsnitt (ca 28 min) ur programserien Max 1800-tal som här handlar om revolutionernas århundrade med fokus på Sveriges industrialiseringen. Franska revolutionen startade en mängd olika tankar och idéer om människors likhet inför lagen, om frihet, jämlikhet och broderskap. Dessa idéer spreds under Napoleonkrigen och samtidigt skedde en annan revolution, den industriella, som skulle förändra Sverige och Europa för alltid. De nya fabrikerna som byggdes upp i städerna drog till sig människor som lämnade sina hem i de byarna bakom sig. Den moderna migrationen var född...

Spara som favorit
          

På UR:s webbsida kan du se ett avsnitt (ca 28 min) ur programserien Max 1800-tal som här handlar om rasismens århundrade. 1800-talet var en tid av ekonomisk framgång för Europa. En förklaring till detta är kolonialismen som lät européerna kontrollera handeln i stora delar av världen. Koloniseringen motiverades med att rasismen gjordes till vetenskap och att man genom att föra ut kristendomen till de koloniserade folken skulle kunna "frälsa världen". Den största kolonialmakten var Storbritannien som vid seklets mitt styrde över mer än hälften av alla människor på jorden. Rasism fanns även i Europa. Judarnas frihet ökar under århundradet men antisemitismen ändrar karaktär och blir rasistisk snarare än religiös. Detta blir grogrunden för de förödande krig som ska dominera första hälften av 1900-talet...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (26:23 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om olika orsaker till industriella revolutionen. Här berörs: Händelseförloppet; Varför industrialisering? Vad behövdes för industrialisering? Hur såg det ut i Storbritannien? Spridning över Europa...och världen; Industrin vidareutvecklas

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (34:07 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om följderna av den industriella revolutionen. Här berörs ekonomiska följder, politiska och militära följder, sociala följder, socialismen, familjebilden förändras, kvinnorörelsen, könssynen, följder för resor och tid, följder för miljö och befolkning, etc.

Spara som favorit
          

Vill du veta hur mycket 5 000 kronor från 1906 motsvarar i dagens penningvärde eller hur mycket 10 000 kronor 1990 motsvarade 1940? På den här sidan finns en inflationssnurra där du kan räkna både framåt och bakåt i tiden, inom valt tidsintervall. Ekonomifakta.se ägs av Svenskt Näringsliv.

Spara som favorit
          

Faktatext på Uppsala universitets webbsida där du kan läsa kortfattat om 1700-talets ekonomiska lära. Idag lever vi i en tid då frihandel har blivit en viktig del av den internationella ekonomin. Under 1700-talet uppfattade man vägen till ekonomiskt välstånd på ett helt annat sätt. Den ekonomiska doktrin som då var rådande kallas merkantilismen. Från medeltidens slut t.o.m. 1800-talet var merkantilismen den helt dominerande ekonomiska läran i Europa...

Spara som favorit
          

På Kungliga Myntkabinettets hemsida får du hjälp med att räkna ut penningvärdet från 1873-2010. Att räkna ut vad en viss summa skulle vara värd ett annat år är jättebra om du t.ex. håller på med en uppsats eller ett skolarbete och vill göra intressanta jämförelser mellan historien och nuet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som handlar om timmerflottningens svenska historia. Flottlederna var avgörande för framväxten av den svenska skogsindustrin och därmed också för 1900-talets ekonomiska välstånd. Men skapandet av detta finmaskiga kommunikationsnät kantades av stor dramatik: sprängningsolyckor, drunkningar och naturkatastrofer...

Spara som favorit
          

På Tekniska museets webbsida kan du läsa om några kända svenska företag och deras produktion. Här berättas om Electrolux och dammsugarens historia; Liljeholmens och tillverkningen av stearinljus; Lövsta sopstation och lite sophanteringshistoria; Rörstrand och porslinstillverkning samt om Ösjöfors handpappersbruk.

Spara som favorit
          

”Så skapades svensk välfärd” är en artikelserie ur tidningen Sunt Förnuft där du kan läsa om den ekonomiska utvecklingen i Sverige och hur Sverige utvecklades från ett fattigt jordbruksland i Europas utkant till ett av världens rikaste och modernaste länder. Artikelserien kräver flash, men du kan också skriva ut den. Artikelserien passar bra som undervisningsmaterial för högstadiets senare nivåer och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Artikel på bloggen "Med öga för historia" där Claes Carlsson-Klauzner berättar om ostindiefararna och deras strapatsrika resor under 1700-talets senare del. För en ostindiefarare som hade kommit hem väntade glada dagar för de sjömän som klarat sig. Porslin, te, siden, kryddor och innestående löner skulle göra dem alla till välbärgade män. Och på kajen väntade varma återseenden...

Spara som favorit
          

I det här skolmaterialet (pdf-format, 32 sid) kan du läsa om Sveriges ekonomiska utveckling från 1800-talet fram tills idag. Här berättas om hur Sverige gått från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett modernt föregångsland. Materialet ingår i en gymnasiekurs i nationalekonomi som presenteras på sajten Ekonomifakta som ägs av Svenskt Näringsliv.

Spara som favorit
          

På den här innehållsrika webbsidan hittar du massor av fakta om Ostindiska kompaniet, Göteborg, Sverige och Europa under 1700-talet. Det mesta av materialet hittar du under fliken "Svar på vanliga frågor". Webbsidan är ett läromedelsprojekt med anknytning till IT-centrum, som är en del av gymnasieskolan i Göteborg.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Svenska Ostindiska Companiets historia. Svenska Ostindiska Companiet var ett svenskt handelskompani som bildades 1731 och som handlade med Östasien, framför allt med Kina, ifrån Göteborg. Under de första åren var resorna mycket lönsamma för att under slutet av 1700-talet nästan alltid gå med förlust...

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Guldrushen i Kalifornien (1848–1855). Guldrushen inleddes den 24 januari 1848, då man upptäckte guld vid Sutter's Mill i Coloma, Kalifornien. Ryktet spred sig snabbt vilket ledde till att omkring 300 000 människor från och utanför USA begav sig till Kalifornien...

Spara som favorit

Sidor

Annons

No Flash

Relaterade ämneskategorier

Det långa 1800-talets huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (1776-1914).

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige återigen styrdes av enväldiga...

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig utveckling. Vetenskapsmän och...

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel och livet ombord.

Historia om pengar och andra betalningsmedel samt bank-, finans- och börsväsendets historia.

Ekonomisk historia om nationalekonomi, handel och berömda företag genom historien.

Relaterade taggar