Religion
Symboler är förenklade uttryck som refererar till något annat som ofta är abstrakt. Religiösa symboler är uttryckssätt för att åskådliggöra det gudomliga eller återspegla religionens budskap.

Religionskunskap

Vad är religion?

Människan har i alla tider försökt förstå och förklara sin tillvaro och existens. Religioner och andra livsåskådningar har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer.

Kunskap om religioner och andra livsåskådningar är extra viktigt i dagens samhälle som är präglat av kulturell mångfald. Religionskunskap behövs därför för att öka toleransen i samhället och förståelsen mellan människor.

Religion är ett svårdefinierat begrepp vilket har lett till att många definitioner trängs sida vid sida.  Mängden av religiösa uppfattningar och organisationsformer är så stor att religionsforskarna har haft svårt att komma fram till en allmänt accepterad definition. Den definition som används hänger ofta ihop med religionsvetarens teoretiska inriktning och egen syn på begreppet religion.

Man brukar vanligtvis skilja mellan substantiella (beskrivande) och funktionella (ändamålsenliga) religionsdefinitioner:

•    En substantiell definition beskriver religionens innehållsliga sida och dess olika delar samt svarar på vad religion är. Exempel:

”Religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen. Religion kan även röra sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar. Andetro, förfäderstro och övertygelsen om en magisk verklighet är också uttryck för religion. Religioner förutsätter ofta existensen av en själ som lever vidare efter kroppens död.” (Wikipedia)

•    En funktionell definition är bredare och visar på vilka funktioner och behov religionen fyller för individen och samhället. En funktionell definition svarar på vad en religion gör. Exempel:
 
”Religion kan definieras som ett system av trosföreställningar och handlingar som gör det möjligt för en grupp av människor att komma tillrätta med det mänskliga livets yttersta frågor. Detta system är ett uttryck för människans vägran att kapitulera inför döden, att ge efter för svårigheter.” (Gustafsson)

Men det är också viktigt att skilja på vad religion är och inte är eftersom religion ibland utnyttjas av individer eller grupper i andra syften än enbart religiösa.

Några generella kännetecken på äkta religion skulle kunna vara att den vidgar verkligheten, frigör, ger kraft och inspiration samt råd och stöd om hur vi ska leva våra liv och förhålla oss till andra människor. Medan en falsk religion skulle kunna kännetecknas av tvång, rädsla, verklighetsflykt och förvrängd verklighetsuppfattning.

Bland SO-rummets ämneskategorier för religionskunskap hittar du massor av fakta om religion och religiositet. En stor del av materialet handlar om olika religioner – stora som små, men du kan också fördjupa dig i icke religiösa livsåskådningar, livsfrågor, etik och mycket annat. I avsnittet "Allmänt om religion" kan du även läsa om religionens ursprung.


Litteratur och internetkällor:
Del ur Lgr 11: Kursplan i religionskunskap i grundskolan
sv.wikipedia.org/wiki/Religion 2011-06-03
Owe Wikström, Om heligheten, Natur och Kultur, 1997
Göran Gustafsson, Tro, samfund och samhälle, Libris, 2000

Text: Robert de Vries (red.)

Vad är religion?

Människan har i alla tider försökt förstå och förklara sin tillvaro och existens. Religioner och andra livsåskådningar har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer.

Kunskap om religioner och andra livsåskådningar är extra viktigt i dagens samhälle som är präglat av kulturell mångfald. Religionskunskap behövs därför för att öka toleransen i samhället och förståelsen mellan människor.

Religion är ett svårdefinierat begrepp vilket har lett till att många definitioner trängs sida vid sida.  Mängden av religiösa uppfattningar och

05 januari 2014

ANNONS

Underkategorier till Religion

Allmänt om religion
Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider hjälpt människan att tolka, förstå och utstå tillvaron och livet.

Religion och vetenskap
Religion och vetenskap

Går det att förena vetenskap och religion? Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och religion står emot varandra. Men det finns också de som menar att evolutionsläran går att förena med en religiös tro.

Myt och rit
Myt och rit

Myter är berättelser inom religionerna som försöker besvara de stora livsfrågorna. Religiösa riter är bestämda symboliska handlingar som ges ett heligt värde.

Etik och moral
Etik och moral (7)

Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer.

Forntidens och antikens religioner
Forntidens och antikens religioner (4)

Religioner från några stora civilisationer under forntiden och antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Fornnordisk religion och asatro
Fornnordisk religion och asatro

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna i Midgård. Asatron är en nutida variant av fornnordisk religion.

Samisk religion
Samisk religion

Samernas naturreligion från förkristen tid. Den samiska religionen gick ut på att naturen var besjälad och att förfäderna levde kvar som övernaturliga väsen.

Judendomen
Judendomen

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är israeliterna Guds utvalda folk.

Kristendomen
Kristendomen (11)

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet, andra delen i Bibeln.

Islam
Islam (5)

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela världen och räknas som världens näst största religion.

Hinduismen
Hinduismen

Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att de handlingar som utförs i det här livet påverkar ditt nästa liv.

Buddhismen
Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en religion som i stort handlar om etik.

Andra asiatiska religioner
Andra asiatiska religioner (5)

Många gamla vishetsläror och religioner har sitt ursprung i Österlandet.

Nyreligiösa rörelser
Nyreligiösa rörelser (7)

Nya religiösa rörelser är ett begrepp som rymmer stor mångfald och variation. Gemensamt för samtliga nyreligiösa rörelser är att de skapar mening i tillvaron för sina anhängare.

Om sekter
Om sekter

Vad är en sekt och vad kännetecknar den? Läs om sekters dragningskraft och andra psykologiska och sociala aspekter som hör till fenomenet.

Ockulta inriktningar
Ockulta inriktningar

Gemensamt för ockultismen och ockulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten finns krafter som människan kan utnyttja.

Icke religiösa livsåskådningar
Icke religiösa livsåskådningar (5)

Icke religiös etisk vägledning om hur människan och samhället är eller bör vara.

Livsfrågor
Livsfrågor

Livsfrågor är de stora frågorna som vi alla ställer oss under livets gång. Livsfrågor handlar om meningen med livet och hur vi ska leva vårt liv.

Folklore, folktro och magi
Folklore, folktro och magi

Folklig tro på övernaturliga väsen och övernaturliga makter.

Sekularisering och religionskritik
Sekularisering och religionskritik (2)

Det västerländska samhällets avkristning och religion och religiositet ur ett kritiskt perspektiv.

ANNONS

Prenumerera på innehåll

Om SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till ämnestexter och SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor på svenska.
 
SO-rummet riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna faktatexter kring olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Läs om vilka som står bakom webbplatsen >>

Hur man använder SO-rummet

Webbplatsen innehåller massor med material och nästan sextusen länkar som är fördelade efter olika teman i hundratals kategorier, allt inom ramarna för de fyra SO-ämnena: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Om du behöver hjälp med att hitta material eller orientera dig på webbplatsen så kan du läsa om hur man hittar på SO-rummet. Här finns all hjälp du behöver samt beskrivningar av webbplatsens funktioner och uppbyggnad.

 

Användning av material

För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker så klart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

*För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.