Bild:
Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket värda.

Rasism och främlingsfientlighet

Vad är rasism och främlingsfientlighet?

Rasism kan kortfattat sägas vara teorier som utgår från att mänskligheten kan delas in i olika raser, att dessa raser har olika egenskaper och begåvningar, att det finns underlägsna och överlägsna raser och att människor därmed kan behandlas på olika sätt med hänvisning till ras.

I modern politik talar man ibland om kulturrasism, vilket förordar segregation baserad på etnicitet, kultur eller religion.

FN:s konvention om att eliminera alla former av rasdiskriminering definierar rasism som ”varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet”.

Bild: Maktfaktorn

Ibland framförs åsikten att ordet främlingsfientlighet används för att man inte vill nämna saker vid dessa rätta namn och använda ordet rasism, eftersom det låter hårdare. Andra menar att en skillnad mellan rasism och främlingsfientlighet är att främlingsfientligheten också kan drabba människor som på något sätt är annorlunda än majoriteten i ett visst sammanhang, även om de har samma etniska tillhörighet.

Grunden till rasismen och främlingsfientligheten är i vilket fall exakt den samma: antagandet att det är möjligt att dela in mänskligheten i grupper, behovet av att göra så och sedan behandla människor olika beroende på vilken grupp de tillhör.

Men för att kunna ge ett mer omfattande svar på vad rasism är måste vi först klara ut vad en ras är. Eller rättare sagt vad vi idag i allmänhet menar med en ras. För det finns väl bara en tolkning av ordet ras? Eller? Fundera ett ögonblick själv över vad du menar med en ras.

Vad är en ras?

Ras är ursprungligen ett arabiskt ord som togs upp i spanskan och portugisiskan (raza). Från den Iberiska halvön har det spritts till alla europeiska språk. Före 1800-talet betecknade ordet närmast en stamtavla. Fint folk hade en ras. De kände till sitt ursprung och deras ställning var beroende av att de kunde bevisa att de var av fin familj, att de hade en ras. Fattiga bönder hade inte någon ras eftersom de inte kände till sitt ursprung.

1800-talets vetenskapliga framsteg och utforskning av människosläktet skapade ett behov av att dela upp människosläktet i underavdelningar. Biologin behövde en motsvarighet till växt- och djurlivets arter. Att man då fastnade för ordet ras var inte helt självklart. Länge fick ras konkurrens av ordet varietet. Men det dröjde inte länge förrän ras och rasbiologi blev vedertagna begrepp.

Under de första femtio åren på 1900-talet trodde många människor på rasbiologi. Rasbiologin sade att människor tillhörde olika raser och att de olika raserna var olika mycket värda. Rasbiologerna studerade människor för att hitta skillnader på människorna. De mätte människors huvuden och näsor för att visa att det fanns olika raser. Sverige öppnade världens första forskningsinstitut för rasbiologi på 1920-talet.

Mot slutet av 1800-talet var det inte bara biologer som talade om raser, utan även politiker. Med tidens hotfulla termer talade man om att skydda den egna rasen eller folkstammen, vårda den och hålla den ren. Politiken beblandas med ord och resonemang lånade från biologins språk, men på ett helt felaktigt sätt. Politiker i de flesta av Europas länder såg rasblandning som ett hot, fast det i själva verket är tvärtom. Hotet mot mänskligheten heter på biologins språk "inavel", dvs en för liten blandning. Människosläktet fungerar bäst då hon blandar sig, men en folkstam går under om den isolerar sig. Men politik är inte alltid rationell så rasblandning betraktades långt in på 1900-talet som ett nationellt problem i många länder. Rastänkandet var också en viktig grund för Förintelsen och andra folkmord under 1900-talet.

Idag finns det inga seriösa vetenskapsmän som använder begreppet ras bland människor, av den enkla anledningen att begreppet saknar mening när vi undersöker varför människor skiljer sig åt. Skillnader mellan människor och människogrupper kan inte förklaras med den typ av genetiska resonemang som en raslära kräver. Att människor från olika platser på jorden är olika beror på helt andra orsaker än gemensamma ärftliga egenskaper. Rasmässigt är hela mänskligheten en ras.

Idag anser forskarna att idéerna om mänskliga ”raser” är ovetenskapliga, men ändå lever rasismen kvar i dagens samhälle. Ofta riktas diskriminering och våld numera mot människor som på olika sätt uppfattas som främmande eller avvikande.

Är Sverige ett rasistiskt land?

Nja, det finns visserligen inte längre några lagar som bygger på en rasistisk indelning av människor, men alla människor behandlas ändå inte lika i Sverige. Människor med annan etnisk bakgrund än svensk rapporterar ofta att de utsatts för diskriminerande behandling, när de till exempel söker jobb eller går ut på restaurang. Det finns också studier som visar på samma sak.


Text: Forum för levande historia och Per Höjeberg, lektor i historia på Norra Reals gymnasium
Texten är redigerad av SO-rummet och sammansatt av ett par korta texter från Forum för levande historia samt en text av Per Höjeberg.

Vad är rasism och främlingsfientlighet?

Rasism kan kortfattat sägas vara teorier som utgår från att mänskligheten kan delas in i olika raser, att dessa raser har olika egenskaper och begåvningar, att det finns underlägsna och överlägsna raser och att människor därmed kan behandlas på olika sätt med hänvisning till ras.

I modern politik talar man ibland om kulturrasism, vilket förordar segregation baserad på etnicitet, kultur eller religion.

Uppdaterad: 08 januari 2015

Annons

Lärarmaterial om Rasism och främlingsfientlighet

Statens medieråd
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Det här materialet handlar om hur du tillsammans med eleverna kan uppmärksamma och arbeta mot näthat. Materialet är tänkt som ett stöd för ni ska kunna diskutera, reflektera över och lära er mer om ämnet näthat.
Forum för levande historia
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet
Värderingsövningar som skapar reflektion och diskussion kring normer, demokrati och de mänskliga rättigheterna. Seriealbumet: Sofia Z-4515, berättar om Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget.
Arena Skolinformation
Målgrupp:
Gymnasiet
Loppet är ett spel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Det ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa frågor om hur diskriminering egentligen fungerar.
Forum för levande historia
Målgrupp:
Gymnasiet
Den livsfarliga historien handlar om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. Det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt. Utgångspunkten är den nationalistiska framväxten i forna Jugoslavien under slutet av 1980-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995.
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
22 workshopar för klassrummet som utvecklar elevernas kunskap och reflektion om samhällsfrågor. Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden.
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Överallt finns åskådarna. De som ser på utan att ingripa mot våld och orättvisor, i vardagssituationer och i krig. Ända sedan första bilderna från Förintelselägret Auschwitz/Birkenau nådde ut 1945 har människor frågat: Hur var det möjligt? Vilka var alla de som stod bredvid och lät det ske? Om de hade agerat annorlunda, vad hade hänt då?
Forum för levande historia
Målgrupp:
Gymnasiet
Människan har alltid försökt förbättra sig på olika sätt. Det gäller såväl utsida som insida. Det kan röra sig om allt från utsmyckningar och kläder till träning och försök att utveckla de egna sinnena. Hur vi bör se ut och vara har aldrig varit helt fritt utan styrts av olika typer av regler, lagar och normer.
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Ett studiematerial om sortering, normer och makt. Från rasbiologi och sterilisering till fördomar och diskriminering. För årskurs 9 och gymnasiet.
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
2012 skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år om han hade levt. Han är en förebild, inte minst i en tid då fler behöver stå upp mot förföljelse, främlingsfientlighet och antisemitism.

Artiklar om Rasism och främlingsfientlighet

Per Höjeberg
2014-10-03
En beståndsdel i den aggressiva nationalismen mot slutet av 1800-talet var antisemitismen - judehatet. Man ville bevara det egna landets kultur och ras mot främmande angrepp och då sågs judarna...
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO)
2014-03-03
Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I det arbetet har förskolor...
Svenska FN-förbundet
2014-03-02
Vad betyder egentligen folkmord? Vad är en humanitär intervention? Vad innebär statens suveränitet? Vad är brott mot mänskligheten? I den här artikeln kan du läsa en sammanställning kring ämnet...
Carsten Ryytty
2014-02-16
Davidsstjärnan är en sexuddig stjärna formad av två trianglar. Det är judarnas stora symbol. Under andra världskriget tvingade nazisterna judar att bära en gul Davidsstjärna på sina kläder....
Carsten Ryytty
2014-01-21
Martin Luther King (1929-1968), den afroamerikanska baptistpastorn och ledaren för den amerikanska medborgarrättsrörelsen, hade en dröm om att få ett slut på våldet i världen och han drömde...
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-10-26
Effekterna av det mänskliga lidandet och de ekonomiska, sociala och psykologiska följderna av slavhandeln ser vi än i dag. Hur påverkar det oss?
Lilian O. Montmar
2013-03-26
Ska vi skildra förföljelsen av judarna i Malmö, berätta om diskrimineringen av romer vid bensinmackarna eller tala om samernas utanförskap? Ska vi berätta om somalierna eller de syrier som flytt...
Eskil Franck
2013-01-24
Demokratin står kanske inför sin största utmaning i modern tid. I en tid när intoleranta attityder är tydliga i samhället, i en allt mer globaliserad värld där demokrati inte är det självklara...

Länkar om Rasism och främlingsfientlighet

Sortera efter:
          

Faktaskrift i pdf-format (64 sid) från Statens medieråd som tar upp vad du inte får skriva på Internet. Är det så att man kan säga vad som helst på internet? Nej, det är naturligtvis inte sant. Det finns många regler som sätter gränser för vad man får säga eller skriva på till exempel Facebook, Instagram m.m.. Dessa regler är framför allt juridiska och står i lagen om brott och straff och i lagen om skadestånd...

Spara som favorit
          

2 minuters introduktion till MIK. Detta är en film ur utbildningspaketet "MIK för mig" om medie- och informationskunnighet (MIK). Utbildningspaketet "MIK för mig" har tagits fram av Statens medieråd och finns på http://mik.statensmedierad.se/utbildning. MIK = medie- och informationskunnighet. MIK handlar om att förstå mediers roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

Spara som favorit
          

Du bestämmer över din plats på internet. Ingen ska få kränka dig här. Men vad ska man göra om man utsätts för en rasistisk kränkning …Statens medieråd har fått i uppdrag av regeringen att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige. Kampanjens syfte är att höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (7:29 min) av SO-läraren David Geiser som tar upp begreppet antisemitism och hur det kan kopplas till både religion och historia.
 

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD där du kan läsa om några av Linnés idéer i ett lite annorlunda perspektiv. Linnés klassifikation av människor beskrivs ibland som startskottet för rasbiologi. Han hade en teoretisk bas för sina påståenden att en viss hudfärg direkt hör ihop med ett visst temperament, en bas hämtad från den antika läran om de fyra temperamenten...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison ger en historisk bakgrund om apartheidsystemets uppgång och fall.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD där du kan läsa om nazism i Sverige under 1900-talet. Det finns ingen nynazism, det finns bara en obruten organisatorisk linje som går tillbaka till 1920-talets fascistiska rörelser. Aktivismen har genom decennierna följt ett cykliskt mönster...

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias webbsida finns en del elevanpassat material och artiklar med anknytning till ämnet antiziganism. Antiziganism är en rasism som riktar sig specifikt mot romer, ”zigenare”. Romer utsätts ofta för diskriminerande behandling och en stor majoritet av de svenska romerna anser att de lever i ett rasistiskt samhälle...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Forum för levande historias webbplats där du hittar massor av fakta om rasism och främlingsfientlighet. Rasism grundas i gamla idéer om att mänskligheten kan delas upp i olika ”raser” som har vissa egenskaper och olika värde. En bidragande orsak till att det transatlantiska slaveriet kunde fortgå var just synen på afrikaner som en underlägsen ”ras”. Rastänkandet var också en viktig grund för Förintelsen och andra folkmord under 1900-talet...

Spara som favorit
          

På UR:s hemsida hittar du radioprogramserien "Rasismens historia" som består av tio delar (18 min per avsnitt). Hur kunde en belgisk kung personligen äga Kongo? Hur kunde lilla England styra över en femtedel av jordens yta? Och varför blev så många i hela världen lyckliga när Barack Obama blev president? Här berättas om kolonialism, slavhandel och de vita européernas övergrepp mot folk i hela världen...

Spara som favorit
          

Webbsida där du kan läsa några olika härskartekniker. En härskarteknik används ofta, medvetet eller omedvetet, för att trycka ner andra. Härskarteknikerna har uppmärksammats och utvecklats av Berit Ås, professor i socialpsykologi.

Spara som favorit
          

Flyktingbloggen är en partipolitiskt obunden samlingsplats för aktivister, debattörer, politiker och organisationer som arbetar för en mänsklig flyktingpolitik.

Spara som favorit
          

Nytt material från Forum för levande historia som handlar om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. Materialet tar också upp hur man går vidare efter en djup konflikt. Den livsfarliga historien är ett pedagogiskt material för gymnasielärare. Utgångspunkten är den nationalistiska framväxten i forna Jugoslavien under slutet av 1980-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995.

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias hemsida kan du läsa en rapport (pdf-format, 76 sid) om ungdomars attityder gentemot muslimer och muslimska ungdomars utsatthet för kränkningar. Begreppet islamofobi - rädsla för religionen islam och muslimer -  diskuteras utifrån sina rötter, olika definitioner och användningar.

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias webbsida hittar du massor med studiematerial om sortering, normer och makt. Från rasbiologi och sterilisering till fördomar och diskriminering. Här finns bl.a. ett häfte i pdf-format (73 sid) om rasbiologins historia.

Spara som favorit
          

På den här webbsidan kan du fördjupa dig i antisemitism förr och idag. Du hittar också frågor och svar om antisemitism. Bakom webbsidan står Svenska kommittén mot antisemitism som är en religiöst och politiskt obunden organisation med syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism.

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias hemsida finns en antologi i pdf-format (57 sid) om intoleransens och toleransens psykologiska dimension, så som den framträder och utvecklas i reella eller föreställda relationer och möten mellan människor och grupper av människor. Denna populärpsykologiska skrift riktar sig till lärare inom gymnasieskolan men kan självfallet läsas av alla som vill lära sig mer om toleransens och intoleransens psykologi.

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i tidningen SvD där du kan läsa kortfattat om rasismens historiska rötter. Rasismen är ett relativt modernt ”fenomen”, under antiken var det ett okänt begrepp - de slavar som fanns, människor utan makt och som inte sällan behandlades sällsynt grymt och nedlåtande, uppvisade en provkarta på ”raser” och hudfärger...

Spara som favorit
          

På UMO:s webbsida finns massor av information och fakta om mobbning, våldsbrott, kränkningar, rasism m.m.

Spara som favorit
          

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer har på denna webbsida en gemensam plattform för arbetet mot diskriminering i Sverige. Här kan du snabbt få kontaktinformation till din närmaste antidiskrimineringsbyrå och ta del av de senaste nyheterna i deras arbete runt om i landet.

Spara som favorit

Sidor

Annons

No Flash

Relaterade ämneskategorier

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor deras frihet i utbyte mot...

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia. Andra världskriget ledde...

Socialdarwinismen är en elitistisk ideologi som använder Charles Darwins utvecklingslära som en förklaringsmodell över sociala förhållanden i...

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism och idén om den starkes rätt...

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna fastställdes i sin moderna form av...

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans uppgifter ingår att värna om dessa...