Så styrs Sverige
X.MEGA
Sverige har en parlamentarisk demokrati. Folket väljer vilka som ska sitta i riksdagen (parlamentet). Riksdagen utser statsminister som i sin tur utser de statsråd som ska sitta i regeringen. Bilden visar riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm.

Så styrs Sverige

Här kan du lära dig mer om svensk demokrati på rikstäckande nivå. Fokus ligger på den svenska statens uppbyggnad och funktion.

Vad är staten?

Med staten menas här den svenska riksdagen, regeringen och myndigheterna. Den svenska staten kan sägas bestå av en rad olika personer och instanser. En grundläggande indelning ser ut så här: statschef, riksdag, regering och domstolar.

Statschefen är den nuvarande monarken, Carl XVI Gustaf. Han kallas statschef men har väldigt liten makt över staten. Sverige har en konstitutionell monarki, vilket betyder att monarkin är inskriven i grundlagen. Men en sådan lag kan alltid ändras.

Monarkin är ärftlig. Det betyder att det barn som föds först av kungen och drottningen ärver tronen. I Sverige har monarken, som statschefen också kallas, mest symboliska och representativa uppgifter och saknar politisk makt. Det brukar därför ofta bli stora rubriker i medierna då kungen ändå har en åsikt i politiska frågor.

Riksdagen utgörs av 349 folkvalda representanter vars uppgifter är att fatta beslut i viktiga frågor och stifta nya lagar.

Regeringen består av statsministern och de statsråd (ministrar) som han eller hon har utsett. Regeringen styr Sverige genom att den verkställer riksdagens beslut och tar initiativ till nya lagar eller lagändringar.

Domstolarna är oberoende av statschefen, riksdagen och regeringen för att gynna rättssäkerheten. Detta är viktigt så att även de politiska makthavarna följer lagen. Domstolarnas uppgift är att döma den som begår lagbrott.

Statens viktigaste uppgifter kan sägas vara att skydda medborgarna och deras egendom och att försvara landet mot yttre hot. Till sin hjälp har staten polisen, försvaret och rättsväsendet.

Statens roll diskuteras ofta av de olika politiska partierna. Viktiga frågor i den politiska debatten är bl.a: Hur mycket skall staten lägga sig i? Vad får staten kosta? Hur skall staten fördela sina pengar?

Sveriges grundlagar

De viktigaste reglera om statsskicket har samlats i fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Regeringsformen talar om hur Sverige skall styras. Lagen innehåller de viktigaste bestämmelserna för statschefens, riksdagens, regeringens, domstolarnas och myndigheternas roller. Denna grundlag är den äldsta och också den mest omfattande. Den skrevs första gången 1634, men den senaste omskrivningen gjordes 1974. Regeringsformen inleds med orden "All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal  självstyrelse." (Regeringsformen 1 kap. 1 §)

Successionsordningen är från 1810 och handlar om monarkin. Förr i tiden bestämde kungen mycket. I dag har kungen eller drottningen ingen politisk makt, men är en symbol för Sverige. Kungen och drottningen ärver sitt uppdrag. Så ska det vara enligt grundlagen successionsordningen.

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är två grundlagar som handlar om rätten att uttrycka sig fritt. När det gäller tidningar och böcker finns tryckfrihetsförordningen. För radio, tv och webbsändningar har vi yttrandefrihetsgrundlagen. Chefredaktören bestämmer vad som ska stå i en tidning, inte politikerna. Tidningar, radio och tv har en viktig uppgift att granska människor med makt, till exempel politiker.
Läs mer i avsnittet om Mediakunskap.

Varför är då grundlagarna så viktiga? Jo, de ligger till grund för andra lagar och skapar ramverket för hur Sverige skall styras. För att garantera detta ramverk så att ingen skall kunna göra en "statskupp" efter ett val, kan lagarna inte ändras hur som helst.

För att ändra en grundlag krävs normalt att riksdagen fattar samma beslut två gånger (det finns undantag). Det måste också hållas ett allmänt val emellan besluten. Regeln är också till för att staten inte skall fatta alltför snabba beslut. Den extra betänketiden ger möjligheter för alla att noga överväga lagändringen.

Riksdagen

Riksdagen består av 349 personer som valts av folket i fria val. Platserna i riksdagen kallas mandat och fördelas proportionellt utifrån rösterna. Har ett politiskt parti fått 16% av svenska folkets röster så får de också 16% av platserna i riksdagen. Blanka och ogiltiga röster räknas inte. Varje mandatperiod varar fyra år. Sedan sker ett nytt val.

Riksdagens uppgifter är enkelt uttryckt att styra landet och genomföra den politik folket har röstat fram. Mer detaljerat kan riksdagens uppgifter bestå i att stifta lagar, utse regeringen (eller avsätta den), kontrollera regeringens arbete, godkänna statens budget, besluta om internationella relationer och rösta i viktiga frågor.

Varje politiskt parti som kommer in i riksdagen bildar en partigrupp. Varje sådan har sedan en gruppledare som företräder partiet i olika sammanhang. I partigruppen sitter politiker med olika kompetens och intressen. Dessa politiker ingår i sin tur i riksdagens utskott. De olika utskotten arbetar med varierande intressefrågor, som arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, statens finanser, rättsväsendet, kulturen, miljön, o.s.v. Viktigast är finansutskottet eftersom det sysslar med statens finanser.

Varje utskott har ett eget kansli där det finns tjänstemän, sekreterare och andra som bistår politikerna med hjälp. Utskottens möten är inte offentliga, men det går ändå att få viss insyn genom att bevaka riksdagens arbete. Det är också möjligt att uppvakta ett utskott. Det innebär att det går att boka in en tid för att komma till utskottet och presentera en idé eller säga sin mening. Denna möjlighet utnyttjas flitigt av andra politiker, intressegrupper och lobbyister. De sistnämnda är ofta särskilt anställda konsulter som arbetar för en viss intresseorganisation. Lobbyistens arbete är att påverka utskottets medlemmar så att de lägger fram förslag som gynnar lobbyistens uppdragsgivares intressen. Lobbyism kallas ibland även för "korridorspolitik".

Förutom utskott finns också några andra arbetsgrupper. Riksdagsstyrelsen planerar riksdagens arbete och leds av talmannen. Det finns också några olika nämner, som utrikesnämnden och EU-nämnden.

Då en fråga behandlats färdigt i ett utskott läggs den fram för riksdagen. Ett sådant möte är offentligt och kallas plenarmöte. Ibland säger man kammaren, men då menas ett plenarmöte då flertalet av riksdagens medlemmar är samlade.

Ordet "plenar" kommer av latinets plenus, som betyder "full" eller "fulltalig". Men just plenarmötena har ofta kritiserats för att så få ledamöter närvarar.

Riksdagens arbete består i stor utsträckning av att behandla skrivelser, förslag och frågor som de fått från olika utskott och från regeringen. Förslag från riksdagsledamöter kallas motioner och förslag från regeringen kallas propositioner.

Ibland debatteras olika frågor där ledamöter får lägga fram sin synpunkt. Oftast återgs då det man kommit överens om inom sitt parti. Efter att riksdagen debatterat klart sker en omröstning då förslaget antingen går igenom eller förkastas.

Regeringen

Riksdagen utser statsminister som i sin tur utser vilka statsråd (ministrar) som ska sitta i regeringen. Det är helt fritt för statsministern att välja vem han eller hon vill som är svensk medborgare. Antalet statsråd varierar från regering till regering och är beroende på vilken kompetens och vilka frågor som regeringen vill lyfta fram. Regeringen måste inte bestå av personer från riksdagen. Dagens regering består både av riksdagsledamöter och personer som aldrig suttit i riksdagen.

Regeringens uppgifter är att föreslå nya lagar och ta fram förslag på en statsbudget. Regeringen skall också verkställa riksdagens beslut, leda de statliga myndigheternas arbete, sköta de internationella relationer som riksdagen bestämt samt leda försvarets och polisens arbete.

Riksdagens ledamöter kan ställa frågor till regeringen eller enskilda statsråd. Längre sådana frågor kallas interpellationer och måste lämnas in skriftligen. Detta är viktigt eftersom de faller under offentlighetsprincipen.

Riksdagen kontrollerar regeringens arbete. Tycker den att regeringen har misskött sig kan den väcka en misstroendeförklaring. Om majoriteten i riksdagen röstar för den så måste regeringen avgå. Kvar finns sedan en expeditionsregering som sköter arbetet tills en ny regering utsetts.

Om ett politiskt parti har egen majoritet i riksdagen kan den bilda regering på egen hand, men det är ganska ovanligt. En sådan regering kallas enparti- eller majoritetsregering. I stället brukar flera partier gå samman för att få majoritet i riksdagen. Då pratar man i stället om en koalitionsregering. Båda dessa regeringsformer är starka och en misstroendeförklaring från oppositionspartierna leder oftast ingen vart.

I vissa fall har det eller de partier som bildar regering ingen egen majoritet i riksdagen. De utgör då en s.k. minoritetsregering. Det är en svagare regering som i hög grad måste förlita sig på att skaffa samarbetspartier, s.k. stödpartier, för att få igenom sina förslag.

Förutom att riksdagen granskar regeringens arbete finns det också andra som gör det. Konstitutionsutskottet (KU) gör varje år en granskning av hur regeringen och de enskilda statsråden har skött sina arbetsuppgifter. Det är då framförallt personer från oppositionspartierna som sköter granskningen.

Riksdagen utser även tre stycken riksrevisorer som leder Riksrevisionen. Det är en myndighet som även granskar andra myndigheters arbeten och rapporterar till riksdagen. Riksrevisionen är en av få myndigheter som lyder direkt under riksdagen i stället för under regeringen.

Riksdagen utser också Justitieombudsmannen (JO), som egentligen är flera personer. Dessa tar emot klagomål från allmänheten som framförs på myndigheter och tjänstemännens arbete.

Regeringens arbete

Till sin hjälp har regeringen ett kansli som kallas regeringskansliet. Där jobbar mellan 4-5000 personer på olika avdelningar. Den avdelning där statsministern sitter kallas statsrådsberedningen. De andra avdelningarna kallas departement.

Statsrådsberedningens arbetsuppgift är att leda och samordna arbetet i regeringskansliet. Det betyder att de försöker ha koll på vad som sker i de olika departementen. En annan uppgift är att samordna den svenska EU-politiken.

Statsråden är chefer över var sitt departement (undantag finns). Deras närmast underlydande är i sin tur statssekreteraren och pressekreteraren.

Varje departement ansvarar för ett visst fackområde. Namnet på de olika departementen avslöjar detta: Finansdepartementet, Försvarsdepartementet, Jordbruksdepartementet, Justitiedepartementet, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Utbildnings- och kulturdepartementet, Utrikesdepartementet, o.s.v.

Som nämnts tidigare handlägger regeringen frågor och förslag från riksdagen och tvärt om. För regeringens arbete gäller att det är departementen som behandlar och bereder de olika ärendena som sedan presenteras för regeringen. Departementen skapar alltså ett beslutsunderlag åt regeringen.

Vissa frågor är mer besvärliga än andra att bereda. Anledningen kan vara att arbetet är omfattande eller kräver särskild expertis. Då tillsätts ofta en kommitté, som är en arbetsgrupp med lämpliga personer. Kommittéer kan vara parlamentariskt tillsatta eller oberoende. I de sistnämnda sitter inte bara politiker utan även experter och andra sakkunniga.

Utredningskommittéernas arbeten brukar redovisas i en skriftserie som heter Statens offentliga utredningar (SOU). Men självklart är det inte bara i dessa grupper som det görs utredningar. Ärenden skickas ofta ut till olika remissinstanser, som organisationer och intresseföreningar, vilka i sin tur gör egna undersökningar. De skickar sedan synpunkter på förslaget till kommittéerna eller departementen, som väger in dessa i sina egna beslut.

Statsförvaltningen - statens myndigheter

Statsförvaltning består av landets ämbetsverk och myndigheter. Myndigheterna skall tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdagen och regeringen har beslutat om. Myndigheterna kallades tidigare för ämbetsverk eller bara verk och namnen lever delvis kvar. Ibland kallas myndigheterna i stället styrelser, råd, inspektion eller institut.

Skillnaden mellan ett verk och en myndighet är att verken sköter sig själva. Statliga verk är därmed självbärande eller affärsdrivande, vilket innebär att de styrs enligt företagsekonomiska principer. De upprättar årsredovisningar och bokslut på samma sätt som stora företag. Exempel på sådana verk är Högskoleverket och Luftfartsverket.

Chefen för en myndighet kallas generaldirektör. Olika myndigheter har kontor i olika städer. Andra exempel på myndigheter är Polisen, Migrationsverket, Myndigheten för skolutveckling, Riksskatteverket, Sjöfartsverket, Kulturrådet och SMHI. Enkelt uttryckt så sköter myndigheterna staten.

Under varje departement finns en eller flera myndigheter. Under varje myndighet finns sedan en eller flera olika nämnder, distriktskontor, regionkontor, lokalkontor, o.s.v.

Om politikerna i för hög grad försöker påverka vad en myndighet gör pratar man ibland om ministerstyre. Det är förbjudet enligt svensk lag. Det ingår i riksdagens uppgifter att kontrollera att de enskilda ministrarna inte lägger sig i myndigheternas arbete för mycket.

Alla myndigheter är statliga men alla arbetar inte på statlig nivå. Exempel på myndigheter som verkar på regional nivå är länsstyrelserna.


Litteratur och webbsidor:
Regeringens hemsida, Så styrs Sverige: http://www.regeringen.se/sb/d/109
Christer Palmquist, Hans Kristian Widberg, Millenium - Samhällskunskap A, Bonniers, 2000
Per Bergström, Möt A-kursen i samhällskunskap, Studentlitteratur, 2006
Hans Almgren, Stefan Höjelid, m.fl., Reflex ABC, Gleerups, 2003
Katri Cronlund, Attityd. Samhällskunskap A, Bonniers, 2003

Text: Jonas Ahlberg och Robert de Vries (red)
 

Här kan du lära dig mer om svensk demokrati på rikstäckande nivå. Fokus ligger på den svenska statens uppbyggnad och funktion.

Vad är staten?

Med staten menas här den svenska riksdagen, regeringen och myndigheterna. Den svenska staten kan sägas bestå av en rad olika personer och instanser. En grundläggande indelning ser ut så här: statschef, riksdag, regering och domstolar.

Statschefen är den nuvarande monarken, Carl XVI Gustaf. Han kallas statschef men har väldigt liten makt över staten. Sverige har en konstitutionell

01 mars 2014

ANNONS

Lärarmaterial om Så styrs Sverige

Factlab och SO-rummet
Högstadiet
Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att ge elever kunskap om hur EU växte fram samt unionens viktigaste uppgifter. Eleverna kommer att få insyn i vilka EU:s institutioner är och vilka uppgifter dessa institutioner...
Riksdagsförvaltningens informationsenhet
Högstadiet
Gymnasiet
Hur arbetar konstitutionsutskottet och hur går en misstroendeomröstning till? Vad är en interpellationsdebatt och vad gör JO? I den här broschyren får du veta hur riksdagen kontrollerar regeringen. Varför den...
Riksdagsförvaltningens informationsenhet
Högstadiet
Gymnasiet
Hur ser samhällets spelregler ut? Vem har makten och vilka rättigheter och skyldigheter har vi som medborgare? Det här undervisningsmaterialet berättar om det svenska statsskicket och grundlagarna.
Riksdagsförvaltningens informationsenhet
Högstadiet
Gymnasiet
Vad är demokrati och vilka fördelar har ett demokratiskt styrelseskick? I det här studiematerialet kan eleverna läsa om hur demokratin fungerar i Sverige och i världen.

Artiklar om Så styrs Sverige

EU-upplysningen
2014-03-02
EU är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder inledde på 1950-talet har vuxit till att idag (mars 2014) omfatta 28 länder. Från början handlade det om att gemensamt...
Jonas Ahlberg och Robert de Vries (red)
2014-03-01
Här kan du lära dig en del om hur en kommun arbetar. I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som fattar beslut kring frågor som angår kommunen. Verksamheten leds av...
Jonas Ahlberg och Robert de Vries (red)
2014-02-28
Samhället består av olika grupper människor som tillsammans följer olika normer och lagar. Lagarnas och rättsväsendets viktigaste uppgift är att se till att samhället upprätthålls och fungerar...

Webbsidor om Så styrs Sverige (85 st)

Sortera efter:
          
Popularitet (2 votes)

Pedagogisk genomgång (10:40 min) av gymnasieläraren Tomas Bohlin som berättar om svensk lagstiftning, riksdag och regering. Hur går det till när en ny lag stiftas?

Så styrs Sverige | Lag och rätt
          
Popularitet (1 vote)

SVT:s kunskapsbaserade program samlade på ett och samma ställe. På SVT Skola samlas alla de program som lärare kan ha användning för i undervisningen. I utbudet finns alltifrån Kobra och Babel till dokumentärer, naturfilmer och samhällsprogram.
 

          
Popularitet (1 vote)

Pedagogisk genomgång (9:08 min) där läraren Mattias Axelsson berättar om Sveriges fyra grundlagar och deras funktion.

          
Popularitet (1 vote)

Pedagogisk genomgång (5:13 min) där du kan lära dig lite om riksdagen och hur den fungerar. Materialet presenteras av Studi.se. De som är invalda till riksdagen kallas för riksdagsledamöter. Alla ledamöter tillhör olika partier. Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. Det är viktigt att det är ett ojämnt antal. Detta för att det inte ska bli lika många röster för som emot när man ska rösta och besluta...

 

          
Popularitet (1 vote)

Föreläsning (11:27 min) av SO-läraren Martin Andersson som berättar kortfattat om svensk demokrati och Sveriges statsskick. Här berörs bl.a. val, riksdagen, politiska partier och regeringen.

          
Popularitet (1 vote)

Genomgång (14:46 min) där läraren Eva Lindahl sammanfattar sina tre tidigare föreläsningar om Sveriges statsskick. Det bästa är om du tittar på de andra föreläsningarna innan du tittar på den här, men den funkar bra som en "fristående" genomgång också.

          
Popularitet (2 votes)

Föreläsning (10:57 min) där läraren Eva Lindahl berättar om vårt statsskick och dess grunder. Här förklaras våra fyra grundlagar, riksdagens funktion, parlamentarism, valsystemet, rösträtt m.m.

          
Popularitet (1 vote)

Föreläsning (11:59 min) där läraren Mattias Denkert berättar kortfattat om Sveriges fyra grundlagar.

          
Popularitet (1 vote)

Föreläsning (11:12 min) där läraren Eva Lindahl fortsätter berätta om vårt statsskick. Här förklaras: madat, valkretsar, proportionella val, partispärr, partibildning, personval m.m.

          
Popularitet (1 vote)

Föreläsning (14:09 min) där läraren Eva Lindahl fortsätter berätta om vårt statsskick. Här med fokus på parlamentarism, riksdagens uppgifter, utskotten, kontrollfunktioner, olika typer  av regeringsbildningar m.m.

          
Popularitet (3 votes)

Genomgång (3:31 min) där läraren Eva Lindahl berättar hur det går till när en grundlag ändras.

          
Popularitet (1 vote)

Film (5:49 min) som i korthet beskriver hur det svenska valsystemet fungerar, t.ex. hur röstningen går till. Sedan filmen gjordes har bestämmelsen om valdagen ändrats. Val till riksdag, landsting och kommun ska ske den andra söndagen i september vart fjärde år. Tidigare var den den tredje söndagen.

          
Popularitet (1 vote)

Photostory (16:11 min) om Sveriges statsskick för årskurs 7-9. Här berättar SO-läraren Lena om beslutsnivåer (kommun, landsting och stat), riksdagen, val, politiska partier, olika typer av regeringar, svensk parlamentarism, folkomröstningar, EU, etc.

          
Popularitet (1 vote)

Föreläsning (6:33 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om kommunen och dess funktion.

          
Popularitet (1 vote)

Genomgång (9:39 min) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som berättar om kommunernas och landstingens roll i Sverige.

          
Popularitet (1 vote)

Genomgång (10:37) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som bl.a. berättar om vilken funktion Sveriges riksdag och regering har.

          
Popularitet (2 votes)

Föreläsning (14:05 min) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som redogör kortfattat för vilka olika nivåer demokrati finns i Sverige: kommun, landsting/region och stat (riksdag/regering/myndigheter).

          
Popularitet (1 vote)

Presentation (5:32 min) där SO-läraren Anders Larsson berättar om de institutioner som har makten över Sverige. Här berättas kortfattat om riksdagen, regeringen, statliga förvaltningar, kommuner/landsting, EU och våra massmedier.

          
Popularitet (1 vote)

Föreläsning (8:56 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om olika slags regeringar, regeringens uppgifter, den statliga förvaltningen och mediernas uppgift. Filmen riktar sig till gymnasiet.

          
Popularitet (2 votes)

Föreläsning (8:42 min) där gymnasieläraren Anders Larsson förklarar vad parlamentarism är och hur det fungerar i Sverige. Riksdagen kontrollerar regeringen. Filmen riktar sig till gymnasiet.

ANNONS

Prenumerera på innehåll

Om SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till ämnestexter och SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor på svenska.
 
SO-rummet riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna faktatexter kring olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Läs om vilka som står bakom webbplatsen >>

Hur man använder SO-rummet

Webbplatsen innehåller massor med material och nästan sextusen länkar som är fördelade efter olika teman i hundratals kategorier, allt inom ramarna för de fyra SO-ämnena: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Om du behöver hjälp med att hitta material eller orientera dig på webbplatsen så kan du läsa om hur man hittar på SO-rummet. Här finns all hjälp du behöver samt beskrivningar av webbplatsens funktioner och uppbyggnad.

 

Användning av material

För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker så klart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

*För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.