Lärarhandledning - Säkerhetspolitik

av:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
målgrupp: Gymnasiet
Att förstå hur samhällen exponeras för och påverkas av hot och risker är grunden för att förstå begreppet säkerhetspolitik. Stater vill försvara sina medborgares säkerhet och självständighet genom att förebygga hot och risker. Texterna tar upp faktorer som nationell och internationell säkerhet, europeiska och globala samarbetsprojekt, folkrättsliga grunder och värden samt medias påverkan.

Inom området  säkerhetspolitik finns det stora möjligheter att skapa breda och tvärvetenskapliga diskussioner om hur och varför olika politiska situationer uppstår och vilka konsekvenserna blir för samhället och för den enskilda individen.

Texterna om säkerhetspolitik strävar efter att öka kunskapen och intresset för frågor om samhällets sårbarhet och säkerhet samt om den politik som utövas i säkerhetspolitiska syften.

De syftar också till att ge en förståelse för hur olika faktorer påverkar ett samhälle och dess individer både psykiskt och fysiskt, såväl nationellt som internationellt.

Innehållet kan användas i undervisningen i ämnen som exempelvis berör samhällets utformning, mänsklig dialog, handelspolitik, integrationspolitik och försvarets roll.

Här hittar du alla lärarhandledningar om Säkerhetspolitik.

Publicerad: 06 augusti 2013