Cases om brott och straff på medeltiden och 1500-talet

av:
Stockholms medeltidsmuseum
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Vad var skamligt, omoraliskt och kriminellt under medeltiden? Och hur ser vi på samma handlingar idag? Studera medeltidens rättssyn i fyra cases!

Författaren Gudrun Wessnert har skrivit fallstudier/cases om brott och straff och synen på brott under senmedeltiden och idag. Till underlag för studierna ligger Stockholms tänkeböcker och Niklas Eriksson avhandling: Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid.

Många tror att medeltidens rättsväsende var oerhört grymt. I själva verket präglades den svenska medeltidsrätten av försoning genom böter. Man sökte i första hand förlikning mellan parterna. Domarna var ofta mildare än vad lagen föreskrev. Böter kunde skrivas ner i förhållande till den dömdes betalningsförmåga. En brutalisering av rättsskipningen skedde däremot efter medeltiden, under 1500- och 1600-talen. (Samtidigt ska man komma ihåg att redan under 1600- och 1700-talen går rättspraxis i en mildare riktning.)

I och med att den katolska kyrkan växer sig stark påverkar den rättssystemet. Synen på sedlighetsbrotten blir hård, t.ex. hor (äktenskapsbrott). Äktenskapet läggs under kyrkan, det ses som en helig handling (ett sakrament). Vem som ärver vem blir viktigt, inte minst för kyrkan som gärna tar emot donationer och testamentgåvor från sina församlingsmedlemmar. Inte sällan uppkommer tvister mellan arvingar och kyrka/kloster vad gäller just testamenten.

På mitten av 1300-talet får riket den första enhetliga lagen, Magnus Erikssons landslag, som skulle gälla för landsbygden, och Magnus Erikssons stadslag, gällande för städerna. Lagarna skulle, med vissa ändringar, vara i bruk ända fram till år 1736. I Tänkeböckerna, bevarade från år 1474 till omkring 1660, kan vi följa hur stadslagen tillämpades i Stockholm under senmedeltiden. Det är notiserna i Tänkeböckerna samt Niklas Ericssons avhandling Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid som ligger till grund för dessa cases.

Här kan du ladda ner materialet som PDF.

Relaterade teman:
Publicerad: 05 april 2013