Bild:
Samhället förändras varje dag av oss människor. Det har alltid varit så. Men våra moderna kommunikationer har drivit upp tempot.
M

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Idag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem som är kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss ökade möjligheter att orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en allt mer komplicerad värld.

Ämnet samhällskunskap består av flera olika kunskapsområden varav statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och juridik är de mest framträdande. Något förenklat skulle man kunna säga att samhällskunskap handlar om vad det innebär att leva i dagens samhälle och vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare. I ämnet ingår också att analysera olika typer av samhällsproblem för att lära sig varför de uppstått, vilka följder de fått och hur de kan lösas.

Men vad är egentligen ett samhälle? Ordet "samhälle" förklaras ofta som en grupp individer som lever tillsammans på ett organiserat sätt. En annan vanligt förekommande definition är att ett samhälle utgörs av ”ett system av ömsesidigt beroende relationer som binder ihop individerna med varandra” och där alla ”lever på ett visst område, lyder under ett gemensamt system avseende den politiska makten och är medvetna om att de har en gemensam identitet som skiljer dem från andra grupper”. (Giddens) Det finns samhällen som endast består av mindre grupperingar människor, men det finns också samhällen med miljontals människor. Ett samhälle kan därför vara allt från en liten ort, till ett stort land med hundratals miljoner invånare. Men "samhället" kan också avse människorna i en viss åldersgrupp eller grupp som utmärker sig genom att leva på ett visst sätt.

Samhällskunskap omfattar studier av samhället i stort och smått – om allt från olika länders relationer och agerande på den internationella arenan, till den enskilde individen och hennes plats i samhället på gruppnivå.


Litteratur:
Del ur Lgr 11: Kursplan i samhällskunskap i grundskolan
Anthony Giddens, Sociologi, Studentlitteratur, 2003 (sid. 37, 565)
Erik Nilsson m.fl., Samhällskunskap Kompakt, Gleerups, 2001
Per Bergström, Möt A-kursen i samhällskunskap, Studentlitteratur, 2006
 

Text: Robert de Vries (red.)

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Idag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem som är kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss ökade möjligheter att orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en allt mer komplicerad värld.

Ämnet samhällskunskap består av flera olika kunskapsområden varav statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och juridik är de mest framträdande. Något förenklat skulle man kunna säga att samhällskunskap handlar om vad det innebär att leva i dagens samhälle och vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare. I ämnet ingår också att analysera olika typer av samhällsproblem för att lära sig varför de uppstått, vilka följder de fått och hur de kan lösas.

Uppdaterad: 08 juni 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Samhällskunskap

Om demokrati i allmänhet och hur demokratin fungerar i Sverige. Här presenteras även de politiska partierna i Sveriges riksdag.

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några av de mest kända politiska ideologierna.

Lag och rätt - om juridik, kriminalitet och rättsväsende i Sverige och internationellt.

Mediekunskap handlar om massmedierna och deras funktion i samhället.

Ekonomiämnen som berör det mesta från internationell ekonomi och global handel till privatekonomi och enskild konsumtion.

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur och politik.

Många av världens länder lider av fattigdom och överbefolkning p.g.a. en ojämn fördelning av jordens resurser. Men vad görs för att skapa en hållbar utveckling?

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika stater och andra internationella aktörer i fred och krig.

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna fastställdes i sin moderna form av FN 1948 och gäller över hela världen.

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans uppgifter ingår att värna om dessa folkgrupper och deras språk och att sprida kunskap om dem.

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket värda.

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till olika världsdelar och världens länder.

Länkar om Samhällskunskap