Torget i Wittenberg år 1520. Martin Luther protesterar mot kyrkans maktmissbruk genom att bränna bullan som sänts till honom av påven. Målning av Karl Aspelin (1857-1922).
L

Protestantismen

Erkänner inte påven

Den protestantiska kyrkan är en samlingsbeteckning för en mängd olika kyrkor och samfund vars viktigaste gemensamma nämnare är att de inte accepterar påven i Rom som ledare för kyrkan.

De protestantiska kyrkornas tolkning av kristendomen kallas för protestantism.

Protestantismen grundar sig på de protester mot kyrkan och de tolkningar av den kristna läran som utformades under reformationen på 1500-talet.

I samband med dessa protester mot den katolska kyrkan bildades en helt ny kyrka - den protestantiska - som snabbt vann många anhängare. Kyrkan i Västeuropa splittrades därmed i två grenar. Hur och varför det hände kan du läsa om här nedan.

Kyrka i kris

Den katolska kyrkan befann sig i en djup moralisk och ekonomisk kris på 1500-talet.

Många munkar och nunnor ogillade celibatet och de hände att vissa höll sig med älskarinnor eller älskare. I Vatikanen såg det inte bättre ut. En av påvarna, Alexander VI, hade till och med en son. Biskopar utnämndes sällan för att de var dugliga och lämpliga för ämbetet, utan istället för att de hade rika familjer.

Vid Martin Luthers tid satt Leo X på påvestolen. Under Leos tid på påvestolen nådde den katolska kyrkans finanser botten. Anledningen var att ombyggnaden av S:t Peterskyrkan i Rom kostade enorma summor pengar. Påven uppmanade då alla sina biskopar runt om i världen att öka avlatshandeln.

Avlatshandeln innebar att prästerna fick sälja bevis på förlåtelse för mindre synder som olika människor hade begått. De kallades avlatsbrev. Med avlatsbrev kunde rika människor köpa sig en plats i himlen.

Martin Luther var rasande över dessa avlatsbrev. Förlåtelse för synd fick ju människan först om hon uppriktigt ångrade sina synder och ville bättra sig - inte genom att köpa sig fri som påven uppmanade.

Martin Luther (1483-1546)

Martin Luther föddes den 10 november 1483 i Eisleben i Tyskland. Efter studier vid universitetet i Eisennach gick han i kloster. 1507 prästvigdes han och år 1511 blev han professor. Det var när han läste Romarbrevet 1:17 som Luther insåg att människan inte kunde vinna frälsning genom fromma gärningar utan att det endast var tron som var viktig.

Den 31 oktober 1517 spikade Luther upp sina berömda 95 teser om avlatshandeln på kyrkporten i Wittenberg, där han gick hårt åt katolska kyrkans handel med avlatsbrev. Men det var genom den nya boktryckarkonsten som Luthers idéer fick stor spridning.

När påven Leo X fick reda på det lär han ha sagt att det hela var "ett bråk av en berusad tysk. När han blir nykter kommer han att ändra mening". Men denna handling ledde inom kort till att en ny kyrka uppstod, den protestantiska kyrkan. Då beskrev påven Martin Luther som ”Satans avföda, fördärvets son och ett ogräs i vingården”.

Användbara begrepp

Avlatshandeln: Prästerna fick sälja bevis på syndernas förlåtelse till enskilda individer. Bevisen kallades avlatsbrev. Med avlatsbrev kunde rika människor köpa sig en plats i himlen.

Sakrament: Heliga handlingar instiftade av Gud. Den protestantiska kyrkan har två sakrament - dopet och nattvarden - medan den katolska kyrkan räknar sju sakrament.

Reform (era) innebär omforma, omgestalta, förbättra och förändring till ett nytt och bättre tillstånd i samhället. I länder som genomförde den s.k. reformationen innebar det främst att kyrkans organisation och detaljer kring kristendomens utförande förändrades, t.ex. riter, regler och andra praktiska detaljer.

1520 förklarade påven att Luther var skyldig till kätteri (en lära som strider mot den sanna läran). I en bulla (påvebrev) bannlystes (uteslöts ur katolska kyrkan) Luther. Luther svarade då med att bränna bannbullan utanför Wittenbergs stadsport (se bild). Brytningen med den katolska kyrkan var därmed total.

Fram till mars 1522 hölls Luther i skyddsförvaring på Wartburgs slott. I princip var han dödsdömd. Men tack vare sina vänner klarade han sig. På slottet levde han anonymt. Under tiden översatte Luther Nya testamentet från latin till tyska. Luther ansåg att alla - inte bara präster som kunde latin - skulle kunna få möjlighet att läsa Bibeln. Bibeln skulle översättas till folkets modersmål. Prästerna skulle därtill hålla sig borta från latinet i kyrkorna och prata så att folk förstod vad de sa. Kristendomen skulle helt enkelt göras mer begriplig för folket.

Reformationen

Luther ville förändra den katolska kyrkan och återupprätta den riktiga kristendomen. Han hade inga planer på att grunda en ny kyrka. Ordet reformation betyder både att förnya och att återställa.

Luthers arbete medförde att påven och kejsaren i Tyskland (som lydde under påven) fick ge med sig. Från 1526 fick varje furste i Tyskland bestämma om deras medborgare skulle tillhöra den katolska kyrkan eller acceptera Luthers idéer.
Läs mer om reformationen >

Den protestantiska läran

I de protestantiska gudstjänsterna är det läsningen och tolkningen av texterna som står i centrum. Därför är predikstolen den mest dominerande inredningsdetaljen i en protestantisk kyrka.

Det finns bara två sakrament i de protestantiska kyrkorna. Dessa är dopet och nattvarden. Luther ansåg att det bara var dessa som det fanns bestämmelser om i Bibeln.

De protestantiska ledarna menade att alla människor har sitt kall, d.v.s. sin särskilda uppgift i vardagen. I vardagslivet ska man alltid göra sitt bästa. Inför Gud kan människan bara bli rättfärdig genom tron. Bibeln var viktig. Den ska vara det främsta rättesnöret för kyrkan och de kristna.

Protestantiska kyrkor

Alla de nordiska länderna har idag lutherska statskyrkor. I Tyskland är den evangelisk-lutherska kyrkan den största vid sidan av den katolska. Utvandringen av tyskar och nordbor till USA har medfört att det också finns flera miljoner lutheraner i USA.

De lutherska kyrkorna har ingen gemensam högste ledare, men de samarbetar i Lutherska Världsförbundet som idag omfattar mer än 70 miljoner medlemmar.

Reformerta kyrkor

Fransmannen Jean Calvin (1509-1564) som verkade i Genève i Schweiz påverkades av Luthers idéer. Hans efterföljare kallas för reformerta kristna. Calvin gick längre i sina angrepp mot den katolska kyrkan än vad Luther gjorde.

Calvin avskaffade den gamla gudstjänstordningen. Altarna togs bort och kyrkorna rensades från bilder. Kvar i kyrkorna var bara bänkar och en talarstol. Dessutom avskaffades både biskopar och präster. Varje församling skulle styra sig själv och utse sina predikanter. Calvin tog avstånd från tanken att brödet och vinet i nattvarden förvandlades till Kristi kropp och blod.

Än idag firas inte nattvarden så ofta i reformerta kyrkor. Nattvarden uppfattas bara som en minnesmåltid där deltagarna inom sig kan uppleva Jesus närvaro.

I dagens reformerta kyrkor är det enkelt. Det finns inga utsmyckningar eller altare. Prästerna bär inga praktfulla kläder. Predikan är det viktigaste inslaget i gudstjänsten. Man läser också ofta ur Bibeln och sjunger psalmer och ber.

Den reformerta kyrkan spred sig från Schweiz till Nederländerna, Frankrike, England och Skottland. Även i Nordamerika och Sydafrika finns många reformert kristna. Totalt har de reformerta kyrkorna i världen drygt 75 miljoner anhängare.

Anglikanska kyrkan

Anglikanska kyrkan betyder "engelska kyrkan" och drygt hälften av Englands befolkning tillhör den. Anglikanska kyrkan uppstod i början av 1500-talet då den engelska kungen Henrik VIII ville skilja sig och gifta om sig. Men eftersom påven inte godkände det bröt Henrik med påven och gjorde sig själv till engelska kyrkans styresman. Så småningom förändrades kyrkans lära och en slags protestantisk kyrka uppstod som kallas för anglikanska kyrkan.

Den anglikanska kyrkan är en blandning av katolicism, lutherdom och calvinism. Denna blandning medför att den anglikanska kyrkan kallas för medelvägen. Idag finns det anglikaner över hela världen. Det beror på Storbritanniens kolonialvälde då många missionärer for ut i världen.
 

Gudstjänsten skulle hållas på folkets modersmål

Inom de protestantiska kyrkorna var det viktigt att engagera församlingen i gudstjänsten. Prästerna fick därför inte prata latin utan skulle istället hålla gudstjänsten på församlingens modersmål. Samma gällde psalmsången som nu blev en viktig del av gudstjänsten.

Det första svenska psalmhäftet gavs ut 1526 och innehöll åtta psalmer. Men det dröjde till 1698 innan Sverige fick sin första officiella psalmbok.

Uppgifter och frågor

 1. Ge exempel på att kyrkan befann sig i en kris på 1500-talet.
   
 2. Vad innebar avlatshandeln?
   
 3. Vlken betydelse hade boktryckarkonsten för spridandet av Luthers protester och nya idéer?
   
 4. Hur reagerade påven på Luthers protester?
   
 5. På vilket sätt ville Luther förändra den katolska kyrkan?
   
 6. Vad betyder ordet reformation?
   
 7. Vad är det viktiga i de protestantiska kyrkornas organisation och lära?
   
 8. Vilka två sakrament finns det i protestantiska kyrkor?
   
 9. Hur skiljer sig den reformerta kyrkan från den protestantiska kyrkan?
   
 10. Hur uppfattas nattvarden inom den reformerta kyrkan?
   
 11. Nämn fakta om den anglikanska kyrkan.


Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

 

Erkänner inte påven

Den protestantiska kyrkan är en samlingsbeteckning för en mängd olika kyrkor och samfund vars viktigaste gemensamma nämnare är att de inte accepterar påven i Rom som ledare för kyrkan.

De protestantiska kyrkornas tolkning av kristendomen kallas för protestantism.

Protestantismen grundar sig på de protester mot kyrkan och de tolkningar av den kristna läran som utformades under reformationen på 1500-talet.

I samband med dessa protester mot den katolska kyrkan bildades en helt ny kyrka - den protestantiska - som snabbt vann många anhängare. Kyrkan i Västeuropa splittrades därmed i två grenar. Hur och varför det hände kan du läsa om här nedan.

Kyrka i kris

Den katolska kyrkan befann sig i en djup moralisk och ekonomisk kris på 1500-talet.

Uppdaterad: 01 januari 2019
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Protestantismen

av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.

Artiklar om Protestantismen

M
Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-04-13
Från början fanns det bara en kyrka, den katolska kyrkan, den allmänna kyrkan. På 1000-talet sker den första stora brytningen inom kristenheten då kyrkan splittras i en västlig gren, den...
M
Magnus Västerbro
2017-08-26
Många innan honom hade tystats genom att de i rädsla för straff fogade in sig i ledet eller genom att de mindre uppror som ibland startade slogs ner med brutalt våld. Inte särskilt mycket talade...
M
Carsten Ryytty
2014-01-07
I mitten av 1800-talet hade kyrkan och prästerna stor makt. Alla som bodde i Sverige måste tillhöra den evangelisk-lutherska statskyrkan. Alla böcker som trycktes i landet måste klara statens...

Podcast om Protestantismen

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-13

Julia, Mattias och Kristoffer berättar om händelserna bakom reformationen och vilka följderna blev. Varför ville Martin Luther förändra kyrkan? Varför gillade många kungar och furstar Martin Luthers nya idéer om kyrkans roll?

Länkar om Protestantismen

Sortera efter:
          

Femte avsnittet (27:10 min) av Världens religioner - kristendom, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där historie- och religionsläraren Carl-Henrik Larsson berättar om kristendomens heliga riter. Kristendomen har under sin 2000-åriga
historia aldrig varit någon likriktad religion, inom vilken teologin förblivit oförändrad. Historiska händelser och processer, exempelvis splittringen mellan den katolska och ortodoxa kyrkan under medeltiden samt reformationen, har skapat en religion med många olika uttryckssätt. Här reder vi ut begreppen på ett lättfattligt sätt!

Spara som favorit
          

Föreläsning (14:59 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om reformationen ur olika perspektiv. Filmen riktar sig till gymnasiet.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om reformationen och den protestantiska läran. Här berättas bl.a. om Martin Luther, kyrkan och sakramenten, samhället och kyrkan, den reformerta kyrkan, den anglikanska kyrkan och reformationen i Sverige.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Folke Schimanski berättar om Martin Luther och reformationen. Vem var han egentligen?

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om kristendomen ur olika perspektiv. Här berättas om kristen tro, liturgi, historia, kyrkliga riktningar och mycket annat.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:51 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om kristendomens stora inriktningar: katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och protestantiska kyrkan.

Spara som favorit
          

SO-läraren Pelle B:s minikurser inkl. instuderingsfrågor om kristendomen, judendomen och islam.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (10:23 min) för högstadiet gjord av läraren Jakob Björkengren som berättar om reformationen och hur och varför katolska kyrkan splittrades upp till fler kristna grenar som t.ex. protestantismen, lutheraner och angelikaner.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (3:52 min) där du ges en kort överblick över några etiska dilemman inom protestantismen. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Presentation (7:06 min) där religionsläraren Björn Westerström redogör kortfattat för några grundläggande skillnader mellan katolicismen och protestantismen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk Power Point-presentation (4:40 min, utan ljud) där du ges en kortfattad introduktion av kristendomen och dess tre huvudriktningar: katolicismen, ortodoxismen och protestantismen. Bilderna växlar snabbt så använd paus-funktionen om du inte hinner med. Presentationen är gjord av SO-läraren Johan Eriksson.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om Martin Luther (1483-1546) och hans lära. Ingen enskild människa har spelat en sådan betydande roll i Europas historia som Martin Luther...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om kristendomens och islams framväxt, utveckling och spridning under medeltiden.

Spara som favorit
          

På Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands webbsida finns en temasida som handlar om lutherdom. Här hittar du flera kortfattade artiklar med anknytning till potestantismen och reformationen.

Spara som favorit
          

På sajten Katolik.nu kan du läsa kortfattat om reformationen. Här får du veta varför Martin Luther ville att kyrkan skulle förändras. Reformationen är den term som sammanfattar det historiska skede då en del av Europa övergick från katolicism till protestantism. Detta var en lång och utdragen process som har sin bakgrund i en söndring och försvagning av den katolska kyrkan som märktes redan på 1200-talet och som slutligen på 1500-splittrade den kristna religionen i flera Europeiska länder...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (5:27 min) som riktar sig till mellanstadiet där det berättas om Martijn Luther. Filmen är producerad av Studi.se.

Spara som favorit
          

Genomgång (5:14 min) av en religionslärare som ger en förenklad sammanfattning av den protestantiska kyrkan. Här berättas bland annat om den protestantiska läran i förenklad form. Och som alltid när man generaliserar en komplicerad lära finns det undantag som avviker från den förenklade förklaringsmodellen (i filmen nämns t.ex. att protestanter inte tror på helvetets existens - men det finns såklart även protestanter tror på helvetet).

Spara som favorit
          

Enkel genomgång om kristendomens grunder (11:54 min). Andra delen av två. Filmen är gjord av SO-läraren Göran Strömberg.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet, andra delen i Bibeln.

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har sitt säte i Vatikanstaten i...

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

Andra kyrkor och kristna samfund som inte tillhör Svenska kyrkan.