Globaliseringen har lett till att även miljöproblemen blivit globala. Det största miljöhotet utgörs idag av utsläppen av koldioxid som påverkar hela jordens klimat.
M

Miljö och hållbarhetsfrågor

Introduktion till ämnesområdet Miljö och hållbarhetsfrågor.

Avsnittet innehåller också tre underkategorier:

Hållbar utveckling | Klimatförändringar och global uppvärmning | Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Människans miljöpåverkan påverkar oss själva, jordens natur och naturtillgångar. Men genom en hållbar utveckling kan vi tillgodose våra behov utan att förstöra för kommande generationer.

Ett hållbart samhälle

Det råder en bred enighet om att hållbarhet måste vara ett övergripande mål för samhällsutvecklingen. För att vi ska uppnå det måste ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö.

Vår konsumtion påverkar miljön

Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan under hela sin livscykel – inte bara på de platser där varor och tjänster konsumeras. Miljön påverkas också där råvaran utvinns, där varan produceras, och då varan används och slutligen blir avfall. Även transporterna i alla led påverkar miljön.

Ökad internationell handel bidrar till att den totala miljöpåverkan av konsumtionen blir allt svårare att fastställa. Det medför också att det är omöjligt att ha en snäv nationell syn i globala miljöfrågor.

Hållbar utveckling - ett samspel mellan tre delar

När det talas om ett långsiktigt hållbart samhälle dyker ofta begreppet hållbar utveckling upp. Det finns många olika definitioner av begreppet, men den vanligaste är den som finns i FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" från 1987. I den beskrivs hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Relevanta begrepp

Konsumtion: De varor och tjänster som vi köper.

Hållbar utveckling: Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Miljöbalken: Svensk lagsamling till skydd för människors hälsa, naturen, miljön och den biologiska mångfalden.

Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer fram i samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

Hållbara städer

Miljöfrågor är samhällsfrågor. Människor orsakar miljöproblem men skapar också lösningar till problemen. Flertalet människor lever i städer. I denna miljö är det möjligt att studera hur olika lösningar kan samordnas i utvecklingen av hållbara system.

Över hela världen pågår arbetet med hållbara städer. De flesta städer har en gemensam kärna av miljöproblem att ta itu med: dålig luft, trafikproblem, höga bullernivåer, utsläpp av växthusgaser, byggnader med dålig prestanda, generering av avfall och avloppsvatten. Kunskapen om hur man bygger hållbara städer skapas lokalt men är också en produkt som har en global marknad.

Mål för svensk miljöpolitik

Det övergripande målet för vår svenska miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang.
Läs även om de globala målen inför 2030 >

Lagar och styrning

Vad som händer med miljön berör alla. I många fall räcker det inte med frivillighet. Då behövs lagar och styrmedel för miljövänliga val. Den svenska miljölagstiftningen är huvudsakligen samlad i miljöbalken, men även andra lagar har betydelse inom miljöområdet. Dessutom påverkar EU:s miljöbestämmelser oss.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vår konsumtion påverkar miljön på flera olika sätt. Förklara i några meningar vad som menas.
   
 2. Ett långsiktigt hållbart samhälle förklaras ofta med hjälp av begreppet hållbar utveckling. Men vad menas?
   
 3. Nämn några av de miljöproblem som finns i många av världens städer idag.
   
 4. Vad är den svenska miljöpolitikens viktigaste mål?
   
 5. Det finns också lagar i Sverige som reglerar hur vi människor påverkar miljön. Var finns de flesta av dessa miljölagar samlade?

 

Text: Naturvårdsverket
Webbplats: Naturvårdsverket

 

Koppling till skolans styrdokument

Innehållet är kopplat till grundskolans kursplaner för Geografi åk 4-6, Geografi åk 7-9 och Biologi åk 7-9 samt till gymnasiets ämnesplaner för Geografi 1, Geografi 2, Naturkunskap 1a1, Naturkunskap 1b, Hållbart samhällsbyggande, Miljö- och energikunskap, Politik och hållbar utveckling.

 

Introduktion till ämnesområdet Miljö och hållbarhetsfrågor.

Avsnittet innehåller också tre underkategorier:

Hållbar utveckling | Klimatförändringar och global uppvärmning | Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Människans miljöpåverkan påverkar oss själva, jordens natur och naturtillgångar. Men genom en hållbar utveckling kan vi tillgodose våra behov utan att förstöra för kommande generationer.

Uppdaterad: 27 september 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Miljö och hållbarhetsfrågor

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa. Här berörs även klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor - både lokalt och globalt.

Länkar om Miljö och hållbarhetsfrågor

Sortera efter:
          

Genomgång (5:29 min) där SO-läraren My Ekander går igenom en geografisk modell - olika sätt att se på geografi som du kan använda dig av när du t.ex. gör ett eget arbete i skolan. Här behandlas begrepp med anknytning till kulturgeografi såsom: jordbruk, ekonomi, industri, befolkning, sociala förhållanden, historia, politik, infrastruktur och kommunikationer.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:19 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega går igenom några viktiga begrepp som berör arbetsområdet "befolkningen i världen" i geografi. Här förklaras: urbanisering, kåkstad, försörjning, infrastruktur, befolkningstäthet, tätbygd, glesbygd, delta, flodmynning, migration, emigration, immigration, integration, assimilering, segregation, födelsetal, dödstal, befolkningspyramid, familjeplanering samt befolkningsklockan och dess fem skeden.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (10:47 min) av SO-läraren David Geiser som tar upp ämnet befolkningsgeografi. Detta är den sista av fyra videos. Ibland kan det vara lätt att känna att alla problem som finns i världen är alldeles för överväldigande. Det kan verka vara en omöjlighet att ställa till rätta med de orättvisor som finns på vår jord. Men det finns möjligheter till förändring som än sker idag. Denna presentation går igenom olika sätt som vi arbetar mot de globala orättvisornas existens.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (27:21 min) av SO-läraren David Geiser som tar upp ämnet befolkningsgeografi. Detta är den andra av fyra videos. Presentationen tar upp följande frågor:

 • Vad är ett i-land, u-land?
 • Vad är skillnaderna mellan i-länder och u-länder?
 • Hur ser befolkningsfördelningen ut i världens länder? Vad beror det på?
Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (16:46 min) av SO-läraren David Geiser som tar upp ämnet befolkningsgeografi. Detta är den första av fyra videos. Presentationen tar upp följande frågor:

 • Varför bor människor där de bor?
 • Varför flyttar människor?
 • Vilka typer av orättvisor existerar?
 • Varför existerar de?
 • Vad kan vi som individer och samhället göra för att förbättra situationen?
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material om skog, berg, sjöar och...

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt människans påverkan på klimatet....

Avsnittet kommer snart få en ny text...

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Ekosofin betonar...

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur...

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är ekologisk balans och en...

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika stater och andra internationella...

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Under uppbyggnad...