M

Svenska Missionskyrkan

Paul Petter Waldenström, mannen bakom Svenska Missionskyrkan (fram till 2003 hette de Svenska Missionsförbundet), ansåg att bara de troende skulle vara med i en kristen församling och fira nattvarden. Så var det i den första kristna församlingen. Den Svenska kyrkan är öppen för alla, det tyckte inte Waldenström om.
Bild:

Missionskyrkans lokaler i Söderhamn.

År 1878 bröt sig tusentals medlemmar ur Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) och bildade under ledning av Waldenström Svenska Missionsförbundet (SMF).

Man antog namnet ”Missionsförbundet” för att uttrycka att man ville vara ett förbund av människor med personlig tro på Jesus. Dessutom ansåg man sig ha en uppgift att sprida budskapet om Jesus (mission).

Liv och frihet är mycket viktiga ord inom Svenska Missionskyrkan. Det betyder att det personliga trosengagemanget sätts i första hand. Engagemanget gäller Jesus och bekännelsen till honom, och som enda rättesnöre för denna gäller Bibeln.

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. Runt detta inbjuder församlingen till olika mötesplatser för gemenskap. Sång och musik har en viktig plats i Missionskyrkans verksamhet.

Svenska Missionskyrkan blev en frikyrka. I en sådan kyrka är det medlemmarna som bestämmer om allting. Från planerna att bygga en kyrka, till att anställa pastorer. Det är medlemmarna som finansierar hela verksamheten.

Svenska Missionskyrkan är den näst största kyrkan i Sverige. I över 750 församlingar deltar omkring 110 000 människor i gudstjänster och andra aktiviteter

Bild:

Paul Petter Waldenström, målning gjord av Carl Larsson (1914).

Det råder en stor frihet i trosfrågor inom Missionskyrkan. Utifrån Bibeln är varje människa fri att själv tolka Guds ord. Det finns inga bestämda regler som varje medlem måste skriva under. Man praktiserar både barn och troendedop (vuxendop).

Svenska Missionskyrkan har ett omfattande samarbete med systerkyrkor i Afrika och Latinamerika. Man har totalt 100 missionsarbetare i sju länder.

Svenska Missionskyrkan har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan. Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som all verksamhet. De tre bildarsamfunden är under avveckling. Den här artikeln återspeglar därför enbart de förhållanden som gällt under det tidigare samfundsnamnet.

Uppgifter och frågor

1. Hur bildades Missionsförbundet?

2. Varför antog man namnet Missionsförbundet?

3. Nämn några viktiga ord inom kyrkan?

4. Förklara ordet Frikyrka?

5. Hur stor är Missionskyrkan?

6. Ge exempel på Missionskyrkans verksamhet utomlands.
 


Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare
 

Publicerad: 22 juni 2014
Uppdaterad: 18 oktober 2016